Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Hustopeče.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Velké Hostěrádky.

Osoby na území obce Velké Hostěrádky budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při přívalových srážkách může dojít k  vylití vodního toku, kdy může dojít k zaplavení a uzavření hlavní silnice II/381 směrem na Dambořice, dále hlavní silnice II/418 na Bošovice, anebo místní komunikace na jihu obce.
Pokud dojde k omezení na silnici II/381, povede objízdní trasa na Bohumilice. Při zaplavení a uzavření místní komunikace na jihu obce, povede objízdná trasa na západ směrem k domu č. p. 231. Popřípadě se použije jiná místní účelová komunikace nebo budou objízdné trasy stanoveny operativně členy PK v součinnosti s PČR. »
Dopravní omezení na území obce Velké Hostěrádky
Objízdné trasy na území obce Velké Hostěrádky

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.