Charakteristika zájmového území

Obec Všemyslice se nachází v severní části Jihočeského kraje, v SO ORP Týn nad Vltavou. Území obce se skládá ze 4 katastrálních území (viz obrázek níže). Jedná se o Bohunice nad Vltavou, Slavětice u Všemyslic, Všemyslice a Všeteč. K 1. 1. 2016 zde žilo 1 096 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352. Katastrální výměra obce je 2 813 ha. Malá část obce je součástí Přírodního parku Písecké hory. Západní hranice katastru náleží do evropsky významné lokality Vysoký a Malý Kamýk. Severovýchodní hranici katastru tvoří z velké části vodní tok Vltava. Touto hranicí protéká i vodní tok Lužnice, jež do katastru obce více nezasahuje. V obci se nachází také několik bezejmenných vodních toků.

Všemyslice

Obec Všemyslice

Využití pozemků v obci Všemyslice

Druh pozemku zastoupení
Zemědělská půda ZP celkem 39 %
Orná půda 26 %
Zahrady a ovocné sady 2 %
Trvalé travní porosty 11 %
Lesní půda 52 %
Zastavěné plochy 1 %
Vodní plochy 2 %
Ostatní plochy 6 %
Celková výměra k. ú. 2 813 ha

V rámci využívaných ploch v obci převažují lesy. Zastoupeny jsou jehličnaté, listnaté i smíšené lesy. Orná půda pokrývá jen přibližně čtvrtinu plochy katastru. Trvalé travní porosty zabírají přes desetinu plochy obce. Vodních plochy jsou malé a vyskytují se roztroušeně.

Z geomorfologického hlediska se katastr obce nachází v provincii Česká vysočina, soustavě Česko-moravská soustava, podsoustavě Středočeská pahorkatina, celku Táborská pahorkatina, podcelku Písecká pahorkatina a okrsku Bechyňská pahorkatina. Povrch Bechyňské pahorkatiny je rozčleněný erozí a denudací. Nejvyšší bod v katastru obce je bezejmenný vrch v nadmořské výšce 627 m, nejníže se v katastru obce nachází hladina Vltavy - kolem 350 m n. m. V podloží se vyskytují pararuly, ruly a migmatity s četnými vložkami dalších hornin (např. kvarcitů a žilných žul). V tektonicky zaklesnutých lokalitách se vyskytují vložky druhohorního souvrství sedimentů a pokryvy spraší a sprašových hlín.

Představu o reliéfu v katastrálním území Všemyslic dokresluje digitální model reliéfu (obrázek níže).

Digitální model reliéfu obce Všemyslice

Klimaticky spadá většina katastru obce do mírně teplých oblastí MT10 a MT7, pouze malá část severovýchodního katastru je součástí oblasti MT9. Oblast MT7 se vyznačuje létem mírným a normálně dlouhým, přechodným obdobím normálním s mírně teplým jarem a podzimem, zimou normálně dlouhou, suchou až mírně suchou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Oblast MT10 má léto dlouhé a teplé, přechodné období krátké s mírně teplým jarem a podzimem, krátkou, mírnou zimu a také krátké trvání sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 550–600 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 7–8 °C.

Charakteristika teplé podoblasti MT7, MT9 a MT10

Charakteristika
MT7
MT9 MT10
Počet letních dnů  30 - 40  40 - 50  40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více  140 - 160  140 - 160  140 - 160
Počet mrazových dnů  110 - 130  110 - 130  110 - 130
Počet ledových dnů  40 - 50  30 - 40  30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C]  -2 - (-3)  -3 - (-4)  -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C]  16 - 17  17 - 18  17 - 18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více  100 - 120  120 - 150  120 - 150
Počet dnů se sněhovou pokrývkou  60 - 80  60 - 80  50 - 60