Charakteristika zájmového území

Obec Všemyslice se nachází v severní části Jihočeského kraje, v SO ORP Týn nad Vltavou. Území obce se skládá z 5 místních částí - Bohunice nad Vltavou, Slavětice u Všemyslic, Všemyslice, Všeteč a Neznašov. K 1.1.2018 zde žilo 1 075 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352. Katastrální výměra obce je 2 813,3 ha. Malá část obce je součástí Přírodního parku Písecké hory. Západní hranice katastru náleží do evropsky významné lokality Vysoký a Malý Kamýk. Severovýchodní hranici katastru tvoří z velké části vodní tok Vltava. Touto hranicí protéká i vodní tok Lužnice, jež do katastru obce více nezasahuje. V obci se nachází také několik bezejmenných vodních toků.

Území obce Všemyslice

Využití pozemků v obci Všemyslice (dle ČSÚ k 1.1.2018)

Druh pozemku Zastoupení Plocha
Zemědělská půda ZP celkem 39,4 % 1 111,3 ha
Orná půda 26,8 % 755 ha
Zahrady a ovocné sady 1,8 % 51,5 ha
Trvalé travní porosty 10,8 % 304,8 ha
Lesní půda 51,9 % 1 460,2 ha
Zastavěné plochy 0,9 % 26,1 ha
Vodní plochy 1,7 % 47,3 ha
Ostatní plochy 6 % 168,1 ha
Celková výměra k. ú. 100 % 2 813,3 ha

Struktura půdního fondu

V rámci využívaných ploch v obci převažují lesy (51,9 %). Zastoupeny jsou jehličnaté, listnaté i smíšené lesy. Orná půda pokrývá jen přibližně čtvrtinu plochy katastru obce (26,8 %) a trvalé travní porosty zabírají přes desetinu plochy (10,8 %). Vodních plochy (1,7 %) a zastavěné plochy (0,9 %) jsou malé a vyskytují se roztroušeně.

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geomorfologického hlediska se katastr obce nachází v provincii Česká vysočina, soustavě Česko-moravská soustava, podsoustavě Středočeská pahorkatina, celku Táborská pahorkatina, podcelku Písecká pahorkatina a okrsku Bechyňská pahorkatina. Povrch Bechyňské pahorkatiny je rozčleněný erozí a denudací. Nejvyšší bod v katastru obce je bezejmenný vrch v nadmořské výšce 627 m, nejníže se v katastru obce nachází hladina Vltavy - kolem 350 m n. m. V podloží se vyskytují pararuly, ruly a migmatity s četnými vložkami dalších hornin (např. kvarcitů a žilných žul). V tektonicky zaklesnutých lokalitách se vyskytují vložky druhohorního souvrství sedimentů a pokryvy spraší a sprašových hlín.

Představu o reliéfu v katastrálním území Všemyslic dokresluje digitální model reliéfu (obrázek níže).

Digitální model reliéfu obce Všemyslice

Klimatické charakteristiky

Klimaticky spadá většina katastru obce do mírně teplých oblastí MT10 a MT7, pouze malá část severovýchodního katastru je součástí oblasti MT9. Oblast MT7 se vyznačuje létem mírným a normálně dlouhým, přechodným obdobím normálním s mírně teplým jarem a podzimem, zimou normálně dlouhou, suchou až mírně suchou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Oblast MT10 má léto dlouhé a teplé, přechodné období krátké s mírně teplým jarem a podzimem, krátkou, mírnou zimu a také krátké trvání sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 550–600 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 7–8 °C.

Charakteristika teplé podoblasti MT7, MT9 a MT10

Charakteristika
MT7
MT9 MT10
Počet letních dnů  30 - 40  40 - 50  40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více  140 - 160  140 - 160  140 - 160
Počet mrazových dnů  110 - 130  110 - 130  110 - 130
Počet ledových dnů  40 - 50  30 - 40  30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C]  -2 - (-3)  -3 - (-4)  -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C]  16 - 17  17 - 18  17 - 18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více  100 - 120  120 - 150  120 - 150
Počet dnů se sněhovou pokrývkou  60 - 80  60 - 80  50 - 60