Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke nezprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Týn nad Vltavou.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Všemyslice.

Osoby na území obce Všemyslice budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení a uzavření silnice III. třídy č. 1411 v místní části Všemyslice u požární nádrže. » Další zaplavenou komunikací může být silnice III. třídy č. 1411 je při lokalitě U Sýkorů v jižní části katastru Všemyslic. » Zaplavena může být také místní komunikace v Bohunicích u Mikšátků (č. p. 59) a polní cesta mezi Bohunicemi a Přehájkem v důsledku rozlití Bohunického potoka. » V Bohunicích může také dojít k přelití hráze obecního rybníku, což vede k zaplavení místních komunikací včetně silnice III. třídy č. 12219. »
Objízdné trasy budou operativně stanoveny povodňovou komisí obce Všemyslice a povodňovou komisí ORP Týn nad Vltavou v součinnosti s Policií České republiky.

 

Dopravní omezení na území obce Všemyslice
Objízdné trasy na území obce Všemyslice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.