Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní díla

Na území obce se roztroušeně nachází 18 rybníků (viz fotodokumentace v přílohách). Na severovýchodní hranici katastru Všemyslic se nachází vodní nádrž Kořensko.

Vodní toky

Vltava je s délkou 430,2 km nejdelší řeka České republiky a je významným levostranným přítokem Labe. Hlavní pramennou větví řeky je Teplá Vltava, která pramení na východním svahu Černé hory (1 315 m n. m.) na Šumavě ve výšce 1 172 m n. m. Druhá pramenná větev, Studená Vltava, pramení v Bavorsku. Na Vltavě se nachází soustava vodních děl zvaná Vltavská kaskáda (celkem 9 přehrad). Plocha povodí Vltavy je 28 090 km2. V rámci katastru obce Všemyslice představuje Vltava část severovýchodní hranice.

Bohunický potok pramení v jižní části katastru obce, protéká východní částí území a intravilánem místní části Bohunice. Celková délka vodního toku činní 7,1 km. Důležitý bezejmenný vodní tok (Karlovka) pramení na katastru sousední obce Temelín a ve Všemyslicích protéká intravilánem místní části Všeteč. Následně ústí zleva do Vltavy. Délka bezejmenného vodního toku činní 6,4 km. Oba výše zmíněné bezejmenné vodní toky současně tvoří levostranné přítoky Vltavy. Další větší bezejmenné vodní toky se převážně nacházejí v severovýchodní části území.

Malou částí severovýchodní hranice katastru protéká vodní tok Lužnice, který ale do řešeného území více nezasahuje a neohrožuje obytné části.

Vodní toky na území obce Všemyslice

Průměrný sklon Bohunického potoka je 1,2°, nadmořská výška pramene činí 503,4 m n. m. a nadmořská výška soutoku potoka s Vltavou činí 352,6 m n. m. Na obrázku níže je znázorněn podélný profil Bohunického potoka, který je stanoven na základě Digitálního modelu reliéfu 5. generace (DMR 5G). Tento model zohledňuje mostky, mosty a jezy na trase toku.

 

Podélný profil Bohunického potoka v ř. km 7,1 - 0

Průměrný sklon potoka Karlovka je 1,5°, nadmořská výška pramene činí 521,4 m n. m. a nadmořská výška soutoku s Vltavou činí 348 m n. m. Níže je znázorněn podélný profil potoka Karlovka, který je stanoven na základě DMR 5G. 

 

Podélný profil potoka Karlovka v ř. km 5,6 - 0