Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní díla

Na území obce se roztroušeně nachází 18 rybníků (viz fotodokumentace v přílohách). Na severovýchodní hranici katastru Všemyslic se nachází vodní nádrž Kořensko.

Vodní toky

Vltava je s délkou 430,2 km nejdelší řeka České republiky a je významným levostranným přítokem Labe. Hlavní pramennou větví řeky je Teplá Vltava, která pramení na východním svahu Černé hory (1 315 m n. m.) na Šumavě ve výšce 1 172 m n. m. Druhá pramenná větev, Studená Vltava, pramení v Bavorsku. Na Vltavě se nachází soustava vodních děl zvaná Vltavská kaskáda (celkem 9 přehrad). Plocha povodí Vltavy je 28 090 km2. V rámci katastru obce Všemyslice představuje Vltava část severovýchodní hranice.

Bohunický potok pramení v jižní části katastru obce, protéká východní částí území a intravilánem místní části Bohunice. Celková délka vodního toku činní 7,1 km. Důležitý bezejmenný vodní tok (Karlovka) pramení na katastru sousední obce Temelín a ve Všemyslicích protéká intravilánem místní části Všeteč. Následně ústí zleva do Vltavy. Délka bezejmenného vodního toku činní 6,4 km. Oba výše zmíněné bezejmenné vodní toky současně tvoří levostranné přítoky Vltavy. Další větší bezejmenné vodní toky se převážně nacházejí v severovýchodní části území.

Malou částí severovýchodní hranice katastru protéká vodní tok Lužnice, který ale do řešeného území více nezasahuje a neohrožuje obytné části.

vsem_vodni_toky.[2]

Vodní toky v katastru obce Všemyslice

Průměrný sklon Bohunického potoka je 1,2°, nadmořská výška pramene činí 503,4 m n. m. a nadmořská výška soutoku potoka s Vltavou činí 352,6 m n. m. Na obrázku níže je znázorněn podélný profil Bohunického potoka, který je stanoven na základě Digitálního modelu reliéfu 5. generace (DMR 5G). Tento model zohledňuje mostky, mosty a jezy na trase toku.

 

Podélný profil Bohunického potoka v ř. km 7,1 - 0

Průměrný sklon potoka Karlovka je 1,5°, nadmořská výška pramene činí 521,4 m n. m. a nadmořská výška soutoku s Vltavou činí 348 m n. m. Níže je znázorněn podélný profil potoka Karlovka, který je stanoven na základě DMR 5G. 

 

Podélný profil potoka Karlovka v ř. km 5,6 - 0

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s  římskými  číslicemi.

Území obce Všemyslice může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Bohunický potok a Karlovka.

Pro varování a včasnou ochranu obce slouží hlásné profily kat. C na Vltavě Týn nad Vltavou - železný most ve správě města Týn nad Vltavou (ř. km 204,7) a LG odtok VD Hněvkovice (ř. km 214,2) ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. První uvedený profil je pro Všemyslice směrodatný, druhý pouze orientační.

Na toku Karlovka bude založen hlásný profil kat. C Všemyslice, Karlovka (ř. km 4,0), který bude ve správě obce Všemyslice a bude pro ni směrodatný. »
Hlásné profily směrodatné pro území obce Všemyslice

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.