Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Biskupice jsou při povodni ohrožovány zhruba 2 budovy, které trvale obývají přibližně 3 obyvatelé, z toho žádný nepatří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Dále se zde nachází sídlo firmy P & L, spol. s r.o., kde pracuje zhruba 15 osob.  Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty při zvláštní povodni jsou popsány v kapitole zvláštní povodeň. »
Ohrožené objekty na území obce Biskupice - agregované

Ohrožené objekty na území obce Biskupice s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce Biskupice se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení. 
Ohrožující objekty na území obce Biskupice
Kontaminovaná místa na území obce Biskupice

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Biskupice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Biskupice u předsedy povodňové komise obce.