Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Nejvýznamnějšími toky v území jsou Ludkovický a Luhačovický potok.

Vodní toky na území obce Biskupice

Detailní mapa ve formátu A3 je k nahlédnutí zde.

Ludkovický potok

Ludkovický potok je významný vodní tok, pramení Na Lhotách ve výšce 445 m n. m. a ústí zprava do Luhačovického potoka u Biskupic ve výšce 235 m n. m. Hlavními přítoky Ludkovického potoka na území Zlínského kraje jsou zprava Březůvský potok, Černý potok. Průměrný sklon koryta toku je 17 ‰. Celková plocha povodí je 62,5 km2, délka toku 12,3 km a průměrný průtok je 0,35 m3/s.
Na území obce Biskupice v ř. km 0,021 - 2,286 je přibližná kapacita koryta Q100.

Podélný profil Ludkovického potoka v ř. km. 5,3 - 0

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Ludkovický potok

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A VD Ludkovice (Ludkovický p.) 4,1 0,09 2,9 8 11,1 20,5 25,5

Luhačovický potok

Luhačovický potok je významný vodní tok, pramení severovýchodně od Slopné ve výšce 385 m n. m. a ústí zprava do Olšavy u Újezdce ve výšce 216 m n. m. Hlavními přítoky Luhačovického potoka na území Zlínského kraje jsou zprava Horní Olšava, Hajový potok, Olše, Pozlovický potok, Oborka, Ludkovický potok a zleva Petrůvka.  Luhačovický potok ohrožuje pouze J část intravilánu obce Biskupice.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Ludkovický potok

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A VD Luhačovice (Luhačovický p.) 14,4 0,314 7,9 11 14,5 29 40

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Biskupice může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Ludkovický a Luhačovický potok. Pro varování, vyhlašování SPA a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily:

Hlásný profil kat. A VD Ludkovice (Ludkovický potok). Stanici provozuje Povodí Moravy, s. p. a je k dispozici online přenos dat. Platnost úseku SPA je Ludkovice - Biskupice.   »
Hlásný profil kategorie A VD Luhačovice (Luhačovický potok) - provozovatelem je ČHMÚ pobočka Brno a je k dispozici online přenos dat. Platnost úseku SPA je VD Luhačovice - Újezdec »
Hlásný profil kategorie C Biskupice (Ludkovický potok) - provozovatelem je obec Biskupice a je k dispozici online přenos dat. »
Hlásný profil kategorie C Biskupice - ZD (Ludkovický potok) - provozovatelem je obec Biskupice a je k dispozici online přenos dat. »
Hlásné profily směrodatné pro území obce Biskupice

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.