Charakteristika zájmového území

Obec Biskupice se nachází ve Zlínském kraji v ORP Luhačovice.  K 1. 1. 2022 bylo v obci evidováno 676 obyvatel. Rozloha obce je 596,6 ha.

Co se týče využití půdy na území obce Biskupice, tak převažuje orná půda. Hojně jsou zde zastoupeny trvalé travní porosty, které na rozdíl od orné půdy pomáhají k ochraně před přívalovými srážkami. Lesy jsou pod celostátním průměrem.

Katastrální území obce Biskupice

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty, soustavy Vnější Západní Karpaty, podsoustavy Moravsko - slovenské Karpaty a celku Vizovická vrchovina. Většina území obce spadá do podcelku Hlucké pahorkatiny a okrsku Prakšické pahorkatiny. Severovýchod pak spadá do podcelku Luhačovická vrchovina a okrsku Pozlovická brázda

Prakšická pahorkatina je členitou pahorkatinu s celkovým úklonem povrchu k JZ. Tvořená je flyšovými horninami převážně vsetínských vrstev zlínského souvrství račanské jednotky mugusrkého příkrovu. Jedná se o erozně denundační povrch širokých plochách hřbetů oddělených hlubokými, ale široce rozevřenými, často asymetrickými podélnými údolími a rozčleněný krátkými příčnými údolími.
Pozlovická brázda je mělkou sníženinou, která je tvořena převážně synklinálním pásmem flyšových jílovců a pískovců vsetínských vrstev zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše. Celkový úklon je převážně k JV. Území je rozčleněno údolími příčnými na směr brázdy v krátké hřbety se zbytky pedimentů.

Území obce Biskupice je z geologického hlediska tvořeno převážně pískovci a jílovci flyšového pásma, které převládají západně i východně od intravilánu obce. Jihozápadně od intravilánu se vyskytuje písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment, podél vodního toku v obci se vyskytují nivní sedimenty. Severovýchodně od intravilánu se vyskytuje plocha nezpevněného sedimentu s antropogenním původem.

Terén v obci je mírně členitý, valná část intravilánu se nachází v nadmořské výšce v intervalu 235 - 250 m. Nejnižší nadmořská výška se vyskytuje na dně toku Ludkovický potok, a to zmíněných 230 m. Směrem od intravilánu pak terén na všechny světové strany stoupá, nejvyšší nadmořská výška se nachází na jihovýchodním okraji katastru v lokalitě Dolní háj a dosahuje 350 m.

 

Digitální model reliéfu obce Biskupice

Sklonitostní poměry na území obce Biskupice

Struktura půdního fondu

Nejvíce zastoupeným půdním typem je kambizem modální, kambizem oglejená a v okolí vodních toků je fluvizem modální. Dále se zde vyskytuje hnědozem slabě oglejená a luvizem oglejená. V Z části intravilánu se nachází antropozem. 

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 596,6 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují.

Využití pozemků v obci Biskupice (dle ČSÚ k 31. 12. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 213,2 ha 35,7 %
Zahrady 16,4 ha 2,8 %
Sady 0,8 ha 0,1 %
Trvalé travní porosty 144,6 ha 24,2 %
Lesní půda 145,7 ha 24,5 %
Vodní plochy 7,6 ha 1,3 %
Zastavěné plochy 10,3 ha 1,7 %
Ostatní plochy 58,0 ha 9,7 %
Celková výměra k.ú. 596,6 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Na území obce Biskupice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 651 - 700 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá většina katastru obce do mírně teplé oblasti MT10 a pouze Z část do oblasti T2.

Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, teplým a mírně suchým létem, přechodné období je krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, zima je zde krátká a mírně teplá, velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Počet ledových dnů je zde 30 - 40 a počet letních dnů 40 - 50. 

Charakteristika vybraných klimatických oblastí T2 a MT10

Charakteristika T2 MT10
Počet letních dnů 50 - 60 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 140 - 160
Počet mrazových dnů 100 - 110 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 140 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50