Charakteristika zájmového území

Obec Biskupice se nachází ve Zlínském kraji v ORP Luhačovice.  K 31. 12. 2016 bylo v obci evidováno 711 obyvatel. Velikost obce činí 596,8 ha.

Co se týče využití půdy na území obce Biskupice, tak převažuje orná půda. Hojně jsou zde zastoupeny trvalé travní porosty, které na rozdíl od orné půdy pomáhají k ochraně před přívalovými srážkami. Lesy jsou pod celostátním průměrem.

Využití pozemků v obci Biskupice (dle ČSÚ k 31. 12. 2015)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 215,1 ha 36 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 15 ha 2,5 %
Sady 0,8 ha 0,1 %
Trvalé travní porosty 131,4 ha 22 %
Lesní půda 145,9 ha 24,4 %
Vodní plochy 7,7 ha 1,3 %
Zastavěná plochy 10,3 ha 1,7 %
Ostatní plochy 70,7 ha 11,8 %
Celková výměra k.ú. 596,8 ha 100 %

 

Katastrální území obce Biskupice

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty, soustavy Moravsko - slovenské Karpaty a celku Vizovická vrchovina.
Většina území obce spadá do podcelku Hlucké pahorkatiny a okrsku Prakšické pahorkatiny. Jedná se o členitou pahorkatinu s celkovým úklonem povrchu k JZ. Tvořená je flyšovými horninami převážně vsetínských vrstev zlínského souvrství račanské jednotky mugusrkého příkrovu. Jedná se o erozně denundační povrch širokých plochách hřbetů oddělených hlubokými, ale široce rozevřenými, často asymetrickými podélnými údolími a rozčleněný krátkými příčnými údolími.
Další zastoupeným podcelkem je Luhačovická vrchovina a okrskem Pozlovická brázda. Jedná se o mělkou sníženinu, tvořenou převážně synklinálním pásmem flyšových jílovců a pískovců vsetínských vrstev zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše. Celkový úklon je převážně k JV. Území je rozčleněno údolími příčnými na směr brázdy v krátké hřbety se zbytky pedimentů.

 

Digitální model reliéfu obce Biskupice

 

Nejvíce zastoupeným půdním typem je kambizem modální, kamizem oglejená a v okolí vodních toků je fluvizem modální. Dále se zde vyskytuje hnědozem slabě oglejená a  luvizem oglejená. V Z části intravilánu se nachází antropozem.

 

Sklonitostní poměry na území obce Biskupice

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá většina katastru území obce do mírně teplé oblasti MT10 a pouze Z část do oblasti T2.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí T2 a MT10

Charakteristika T2 MT10
Počet letních dnů 50 - 60 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 140 - 160
Počet mrazových dnů 100 - 110 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 140 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50