Charakteristika zájmového území

Obec Biskupice se nachází ve Zlínském kraji v ORP Luhačovice.  K 1. 1. 2020 bylo v obci evidováno 692 obyvatel. Velikost obce činí 596,6 ha.

Co se týče využití půdy na území obce Biskupice, tak převažuje orná půda. Hojně jsou zde zastoupeny trvalé travní porosty, které na rozdíl od orné půdy pomáhají k ochraně před přívalovými srážkami. Lesy jsou pod celostátním průměrem.

Katastrální území obce Biskupice

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty, soustavy Moravsko - slovenské Karpaty a celku Vizovická vrchovina.
Většina území obce spadá do podcelku Hlucké pahorkatiny a okrsku Prakšické pahorkatiny. Jedná se o členitou pahorkatinu s celkovým úklonem povrchu k JZ. Tvořená je flyšovými horninami převážně vsetínských vrstev zlínského souvrství račanské jednotky mugusrkého příkrovu. Jedná se o erozně denundační povrch širokých plochách hřbetů oddělených hlubokými, ale široce rozevřenými, často asymetrickými podélnými údolími a rozčleněný krátkými příčnými údolími.
Dalším zastoupeným podcelkem je Luhačovická vrchovina a okrsek Pozlovická brázda. Jedná se o mělkou sníženinu, tvořenou převážně synklinálním pásmem flyšových jílovců a pískovců vsetínských vrstev zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše. Celkový úklon je převážně k JV. Území je rozčleněno údolími příčnými na směr brázdy v krátké hřbety se zbytky pedimentů.

 

Digitální model reliéfu obce Biskupice

Struktura půdního fondu

Nejvíce zastoupeným půdním typem je kambizem modální, kambizem oglejená a v okolí vodních toků je fluvizem modální. Dále se zde vyskytuje hnědozem slabě oglejená a  luvizem oglejená. V Z části intravilánu se nachází antropozem. 

Celková rozloha řešeného území činí 596,6 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (215,1 ha) a lesní půda (145,7 ha). Zbytek plochy tvoří trvalé travní porosty (134,7 ha), ostatní plochy (66,7 ha), zahrady (15,9 ha), zastavěné plochy (10,1 ha), vodní plochy (7,7 ha) a sady (0,8 ha). 

Využití pozemků v obci Biskupice (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 215,1 ha 36,1 %
Zahrady 15,9 ha 2,7 %
Sady 0,8 ha 0,1 %
Trvalé travní porosty 134,7 ha 22,6 %
Lesní půda 145,7 ha 24,4 %
Vodní plochy 7,7 ha 1,3 %
Zastavěné plochy 10,1 ha 1,7 %
Ostatní plochy 66,7 ha 11,2 %
Celková výměra k.ú. 596,6 ha 100 %

 

Sklonitostní poměry na území obce Biskupice

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá většina katastru území obce do mírně teplé oblasti MT10 a pouze Z část do oblasti T2.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí T2 a MT10

Charakteristika T2 MT10
Počet letních dnů 50 - 60 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 140 - 160
Počet mrazových dnů 100 - 110 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 140 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50