Charakteristika zájmového území

 

bob_prehledka

Katastrální území městyse Bobrová

Bobrová je městys s charakteristickým liniovým (silničním) uspořádáním stavebních objektů, který leží v SO ORP Nové Město na Moravě. K 1. 1. 2017 bylo v městysu evidováno 871 obyvatel. Velikost městyse činí přibližně 1420 ha.

Co se týče využití půdy na území městyse Bobrová, tak kromě zástavby převažují zemědělské oblasti s přirozenou vegetací, loukami a pastvinami. Ve vyšších polohách se pak vyskytují převážně jehličnaté lesy.

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geomorfologického hlediska se městys nachází v provincii Česká vysočina, subprovincii Česko-moravská soustava, oblasti Českomoravská vrchovina, celku Křižanovská vrchovina, podcelku Bítešská vrchovina. Severní část katastru poté náleží do okrsku Novoměstská pahorkatina a jižní část do okrsku Bobrovská pahorkatina.
V případě Novoměstské pahorkatiny se jedná o členitou pahorkatinu, v severní části až plochou vrchovinu. Je tvořená převážně lenkokrátními biotitickými migmatity monotonní skupiny strážeckého moldanubika s pruhy amfibolitů a erlanů. Okreskem se táhne široké zlomové pásmo ve směru SZ–JV a pokračuje do Dářské brázdy. Na několika místech se vytvořily plošiny – holoroviny místy se zachovanými kořeny tropických zvětralin a údolními pedimenty. Nejvyšším bodem je Harusův kopec s výškou 741 m n. m.
I v případě Bobrovské pahorkatiny se jedná o členitou pahorkatinu protékanou vodním tokem Bobrůvkou (Loučkou). Z geologického hlediska je tvořená rulami až migmatity pestré skupiny moldanubika a s pruhy amfibolitů. Reliéf je proložen plošinami – holorovinami lemovány zaříznutým údolím Bobrůvky (Loučky) a jejími přítoky. Významným bodem je vrchol Kalvárie s 594 m n. m. Na území okrsku byla vymezena i přírodní památka Ouperek s bohatým mineralogickým nalezištěm.
Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje převážně mezi 500–550 m n. m. Nejvyšším bodem v katastru je vrch o nadmořské výšce 594 m.

Struktura půdního fondu

V území městyse Bobrová jednoznačně dominuje půdní typ kambizem a jeho variety. Výjimku tvoří jihozápadní část území obce, která je složena z půdního typu pseudoglej. Napříč územím kopíruje vodní tok Bobrůvka (Loučka) půdní typ fluvizem. Podél přítoků Bobrůvky (Lučního potoka, Račického potoka, Lánského potoka, Řečického potoka, Mirošovského potoka, bezejmenných vodních tocích s IDVT 10203662 a 10208474) se nachází půdní typ glej. V severozápadní části území v okolí Šabartova mlýnu se nachází sutinový půdní typ s humusovým horizontem zvaný ranker.

Celková rozloha řešeného území činí 1 419,7 ha. Níže uvedená tabulka popisuje rozlohu a procentní podíly jednotlivých ploch, které se na katastru městyse vyskytují. Dle tabulky je patrné, že je území Bobrové tvořeno především zemědělskou půdou (71,2 %) a z ní největší plochy zaujímá orná půda (73,0 %). Zbytek plochy dále tvoří zejména lesní pozemky (19,1 %) a zastavěné a ostatní plochy (8,3 %).

Využití pozemků v městysu Bobrová  (dle ČSÚ k 31. 12. 2017)

Typ pozemku

Podíl z rozlohy (%)

Rozloha (ha)

Zemědělská půda

Orná půda ze ZP

49,4

700,5

Chmelnice

0

0

Vinice

0

0

Zahrady

1,8

25,6

Ovocné sady

0,3

4,1

Trvalé travní porosty

18,3

259,6

Lesní půda

20,1

285,9

Zastavěné plochy

1,4

20,3

Vodní plochy

1,5

21,9

Ostatní plochy

7,1 100,1

Celková výměra

100

1 418,8


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do mírně teplé klimatické oblasti MT5. Lokalita se tak vyznačuje normálně dlouhým a mírným létem, přechodným obdobím s mírným jarem a podzimem, normálně dlouhou a mírně teplou zimou s normálním trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 600 – 650 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 6 – 7 °C. Následující tabulka a mapové pohledy charakterizují klima v dané lokalitě.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti

Charakteristika MT5
Počet letních dnů 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 130 - 140
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -4 - (-5)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 50 - 60