Charakteristika zájmového území

Obec Bošín se nachází v Pardubickém kraji  na území správního obvodu obce s rozšířenou působností - města Vysoké Mýto, cca 3 km severně od města Choceň. V obci bylo k 31. 12. 2012 evidováno celkem 88 obyvatel, z toho 45 mužů a 43 žen. Celková rozloha obce činí 252 ha, z toho 79 % rozlohy tvoří zemědělská půda (přičemž 47,5 % celkové rozlohy je orná půda, 1,5 % zahrady, a 30,0 % trvalé travní porosty), 10,0 % rozlohy tvoří lesní půda, 4,0 % vodní plochy, 1,0 % zastavěné plochy a 6,0 % ostatní plochy.

Nejstarší doložené zprávy o obci jsou z roku 1371. Bošín je malá obec, k jejíž vybavenosti patří kulturní zařízení, pohostinství a hřiště. Obec má dvě pamětihodnosti – Kapli svaté Filomény a Cyrilometodějský smírčí kříž. Nejvýznamnější dopravní tepnou na území obce je silnice II/317, spojující Bošín s Chocní a Borohrádkem.

Obec leží v nadmořské výšce 282 m, nejnižším místem na území obce je niva řeky Tiché Orlice na západním okraji obce, která má výšku 274 m n. m. Obec leží v geomorfologickém celku Orlická tabule, v podcelku Třebechovická tabule. Třebechovická tabule je tvořena druhohorními mořskými sedimenty. Reliéf má převážně charakter roviny s mírnými svahy.

Průměrná roční teplota se pohybuje mezi okolo 8 °C a srážky okolo 700 mm ročně, přičemž lokální klima je výrazně ovlivňováno charakterem reliéfu. Geologické podloží okolí Bošína budují druhohorní mořské sedimenty, zejména jílovce a slínovce.

 

Na území obce Bošín je hlavním tokem a současně hlavním zdrojem povodňového nebezpečí Skořenický potok. Potok je pravostranným přítokem Tiché Orlice. Celková délka toku je 5,8 km, celková plocha povodí je 29,591 km2. Skořenický potok protéká katastrálním územím obcí Bošín, Skořenice, Koldín a Nasavrky.

Povodí je protáhlé, z velké části tvořeno zemědělsky obhospodařovanými pozemky, cca 12 % je zalesněno. Koryto potoka je upraveno od soutoku s Tichou Orlicí na konec zástavby obce Bošín, v obci Skořenice a zatrubněno je v obci Nasavrky. Neupravené úseky jsou v polní trati mezi obcemi Bošín a Skořenicice, v polní trati mezi Skořenicemi a Nasavrky a nad obcí Nasavrky po pramennou oblast.

Hlavními přítoky jsou Teplický potok v km 0,350 (délka 1,5 km), bezejmenný přítok v km 1,600 (délka 3,2 km) a Koldínský potok v km 3,670 (délka 3,7 km).

Na Skořenickém potoce se nacházejí dva rybníky mezi obcemi Bošín a Skořenice a dva nad obcí Skořenice. Všechny rybníky jsou průtočné.