Činnost povodňového orgánu po povodni

Povodňový orgán obce Bošín bezprostředně po povodni:

 odvolává podle vývoje povodňové situace II. nebo III SPA. Odvolání SPA oznamuje povodňovému orgánu ORP Vysoké Mýto, správci toku (Povodí Labe, s. p.), HZS OPIS Pardubického kraje

  • podílí se na organizaci obnovy povodní narušených funkcí zasaženého území
  • podílí se společně s povodňovými orgány obcí a se zástupci správců toků na provádění povodňových prohlídek postižených území
  • zajišťuje sepsání povodňových škod na území zasaženém povodní
  • podílí se na odstraňování povodňových škod
  • shromažďuje materiály na vypracování souhrnné zprávy o povodni
  • zajišťuje náhradní stravování a ubytování osobám postižených povodní
  • zpracovává souhrnnou zprávu o povodni, kterou poskytuje do 3 měsíců povodňovému orgánu ORP Vysoké Mýto a správci toků (Povodí Labe, s. p.)

 Obnovení povodní narušených funkcí v povodní zasaženém území

Po povodni je důležité zejména zajistit obnovení dodávek pitné vody, elektrické energie, plynu a obnovit narušená telefonická spojení. V případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob), smí být provoz obnoven až po provedené revizi těchto zařízení. Postupně se pak provádí revitalizace celého povodní zasaženého území včetně odklizovacích a úklidových prací, obnovy poškozených pozemních komunikací a odstraňování následků dalších škod.

V případě nutnosti se provádí sanační a hygienická opatření (deratizace a dezinfekce). K této činnosti lze vyžádat odbornou pomoc u Krajské hygienické stanice. Povodňový orgán obce pomůže zajistit vyčerpání případně zaplavených prostor. Koordinuje vyčerpání vody ze zaplavených obecních studní, včetně odstranění bahnitých nánosů, dále zajišťuje posudek hygienika o nezávadnosti zdrojů, případně chemické rozbory. Povodní postiženým občanům se poskytuje nezbytná materiální a finanční pomoc.

Zjišťování a oceňování povodňových škod

Při zjišťování výše povodní způsobených škod se vychází z podkladů, které byly získány v průběhu povodně při evidenčních a dokumentačních pracích ve spolupráci se zástupci pojišťoven a odbornými pracovníky stavebních úřadů, případně soudními znalci.

Vyhotovení souhrnné zprávy o povodni

Z každé povodně, při které byla vyhlášena povodňová aktivita, došlo k povodňovým škodám nebo byly během povodně prováděny zabezpečovací a záchranné práce, se zpracuje souhrnná zpráva o povodni. Zprávu o povodni zpracovává povodňový orgán obce Bošín nebo jím pověřená osoba za přispění všech členů povodňové komise. Provádí se vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod a návrh opatření na odstranění následků povodně. Zpráva o povodni se poskytuje do 3 měsíců od ukončení povodně příslušnému orgánu ORP Vysoké Mýto a příslušnému správci povodí (Povodí Labe, s. p.).

V případě nutnosti rozsáhlejších dokumentačních prací provede povodňový orgán obce doplňkové vyhodnocení do 6 měsíců od ukončení povodně.

Příloha Osnova souhrnné zprávy o povodni