Způsob vyhlašování SPA

Spojení na účastníky ochrany před povodněmi

Příloha: Plán spojení na důležité organizace

Příloha: Vzor vyhlášení a odvolání stavu pohotovosti a ohrožení

 

Stav bdělosti (I. SPA):

 • nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí (při dosažení výšky hladiny stanovené pro I. SPA v hlásných profilech, při dlouhotrvajících nebo i krátkodobých, ale intenzivních srážkách)
 • vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby
 • stav bdělosti (1. SPA) nastává na základě informací od:

Stav bdělosti (1. SPA) nastává na základě informací od:

a) hlídkové služby obce

b) Českého hydrometeorologického ústavu

c) Povodí Labe, s. p.

d) povodňové komise ORP Vysoké Mýto

e) Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje

f) povodňových komisí obcí výše na toku

g) hromadných sdělovacích prostředků

h) občanů

Obyvatelé a ostatní dotčené osoby na území obce jsou o možnosti nebezpečí vzniku povodně a o I. SPA (stavu bdělosti) informováni hromadnými sdělovacími prostředky: TV (ČT), Rozhlas (ČRo), Internet (webové stránky ČHMÚ), ale i cestou sdělení v hlášení místního rozhlasu o nebezpečí povodně, nastalém I. SPA (stavu bdělosti) a o základních opatřeních.

 

Stav pohotovosti (II. SPA) a stav ohrožení (III. SPA) se vyhlašuje na základě informací od:

a) hlídkové služby obce

b) Českého hydrometeorologického ústavu

c) Povodí Labe, s. p.

d) povodňové komise ORP Vysoké Mýto

e) Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje

f) povodňových komisí obcí výše na toku

g) hromadných sdělovacích prostředků

h) občanů

Předseda povodňové komise obce Bošín vyhlásí stav pohotovosti a stav ohrožení pro území obce Bošín v případě, že nastanou podmínky pro jeho vyhlášení.

Obyvatelé a ostatní dotčené osoby na území obce jsou o vyhlášení stavu pohotovosti (II. SPA) a stavu ohrožení (III. SPA) informováni a varováni pomocí:

 • spuštění sirény - varovný signál "všeobecná výstraha" s doplněním verbální informace („Nebezpečí zátopové vlny“)
 • informace v místním rozhlase: s upřesněním ohrožení a základních opatření osobám na území obce. Předseda povodňové komise tak může operativně udílet pokyny obyvatelům a dalším osobám v ohroženém území ke zvládání povodně
 • megafon
 • SMS
 • telefonát
 • mobilní či pěší spojku
 • další způsoby (např. zveřejnění na úřední desce - jako duplicitní, doplňková varianta, hromadné sdělovací prostředky: vyslání ČT a ČRo)

Pokud je nutno stanovit časové pořadí při varování a informování obyvatelstva, je doporučeno toto pořadí:

 1. bezprostředně ohrožené obyvatelstvo
 2. majitelé nemovitostí, provozů, skladů, vedoucí institucí v záplavovém území a území ohroženém povodněmi
 3. ostatní (všeobecná informace)