Hydrologické údaje

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA – zelená, II. SPA – žlutá, III. SPA – červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce se nachází místo vizuální kontroly, které je stanoveno na Skořenickém potoce na pravé opěrné zdi silničního mostu, v místě křížení Skořenického potoka se silnicí Bošín – Borohrádek. Limity stupňů povodňové aktivity jsou označeny na betonové opěrné zdi barevnými čárami (pravý břeh na vtoku do mostu).

Stupně povodňové aktivity – místo vizuální kontroly, Bošín, Skořenický potok »

SPA
Vodní stav pod spodní hranou konstrukce silničního mostu (cm)
Bdělost  70
Pohotovost  40
Ohrožení  spodní hrana konstrukce

 

Hlásné profily na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

  
 Hlásné profily