Charakteristika zájmového území

Obec Bykoš se nachází CHKO Český kras v SO ORP Beroun. K 31. 12. 2013 bylo v obci evidováno 219 obyvatel. Velikost obce činí 4,06 km2, z toho cca 90 % tvoří zemědělská půda, 1 % lesy, 2 % zastavěné plochy, 1,5 % vodní plochy a 5 % ostatní plochy.

Obec Bykoš na leteckém snímku

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká Vysočina, Podberounské soustavy a Brdské oblasti. Území obce Bykoš pak řadíme do celku Hořovická pahorkatina a podcelku Karlštejnská vrchovina. Z hlediska horninového složení se území vyznačuje zastoupením prvohorních břidlic a vápenců.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá jižní část území obce do mírně teplé podoblasti MT11.

Charakteristika chladné podoblasti MT11

Charakteristika
MT11
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více  140 - 160
Počet mrazových dnů  110 - 130
Počet ledových dnů  30 - 40
Průměrná teplota v lednu  -2 - -3 °C
Průměrná teplota v červenci  17 - 18 °C
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více  90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou  50 - 60