Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Obcí Bykoš protéká Suchomastský potok, který pramení východně od intravilánu obce v nadmořské výšce 400 m. Délka toku je 11,3 km. Trasa toku vede přibližně severním směrem a v Králově Dvoře se potok zprava vlévá do Litavky.

Dalším tokem na území obce je bezejmenná vodoteč (levostranný přítok Suchomastského potoka). Tento tok má délku 1,25 km a do Suchomastského potoka ústí zleva v intravilánu Bykoše.

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Bykoš může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na bezejmenném přítoku Suchomastského potoka. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží hlásný profil kat. C Bykoš, bezejmenný tok. Hlásná služba obce kontroluje také hlásný profil kat. C na Suchomastském potoce, kde jsou na betonovém schodišti u silničního mostu vyznačeny orientační SPA.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Bykoš, bezejmenný tok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 55
Pohotovost 100
Ohrožení 125
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Umístění HP C Bykoš, bezejmenný tok

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Bykoš, Suchomastský potok »

SPA Vodní stav
Bdělost dosažení zelené značky
Pohotovost dosažení žluté značky
Ohrožení dosažení červené značky
  •  evidenční list hlásného profilu: odkaz

Umístění HP C Bykoš, Suchomastský potok


Hlásné profily na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.