Organizace povodňové služby

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány.

Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány:

 • Mimo období povodně je povodňovým orgánem Obecní úřad Bykoš
 • Po dobu povodní je povodňovým orgánem povodňová komise obce Bykoš

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu. V době povodně (při vyhlášení II. a III. SPA) jsou povodňové komise oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím. Na vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád.

Jsou ustanoveny povodňové komise obcí, měst, obcí s rozšířenou působností, krajů a ústřední povodňová komise. Tyto povodňové komise řídí a koordinují protipovodňovou ochranu na svém území. V momentě, kdy povodňová situace přesáhne možnosti povodňové komise obce a ta požádá vyšší povodňovou komisi o převzetí povodňové ochrany na jejím území, přebírá řízení ochrany před povodněmi povodňová komise vyšší. Nižší komise nepřestává pracovat. Povodňový orgán obce je podřízen povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností - povodňové komisi ORP Beroun

Ochrana před povodněmi je zajišťována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány. V kompetenci povodňových komisí je činit opatření a vydávat příkazy, které nejsou rozhodnutími podle správního řádu. Platí pouze po dobu povodně, tj. do odvolání II. nebo III. stupně povodňové aktivity.

Povodňovou ochranu na území obce Bykoš bude řídit povodňová komise obce Bykoš, v případě extrémního ohrožení povodňová komise ORP Beroun.

Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise obce Bykoš:

 • povodňové komisi ORP Beroun
 • povodňové komisi obce Suchomasty
 • OPIS Středočeského kraje
 • fyzickým a právnickým osobám na území obce, které jsou ohroženy povodní s využitím sirény a místního informačního systému, případně osobním předáním - pochůzkou (v případě selhání ostatních možností doručení zprávy)

Informace v rámci hlásné povodňové služby přebírá povodňová komise obce Bykoš od:

 • předpovědní povodňové služby
 • povodňové komise ORP Beroun
 • hlídkové služby
 • pozorovatelů hlásných profilů a jiných osob
 • případně od OPIS Středočeského kraje

Zprávu o vzniku jednotlivých SPA může povodňový orgán obce Bykoš obdržet:

 • od povodňového orgánu ORP Beroun
 • na základě vlastního zjištění, pochůzkou kolem vodních toků
 • z internetu (http://www.pvl.cz , http://www.chmi.cz)
 • od HZS Středočeského kraje
Organizace povodňové služby vychází z opatření stanovených v kapitole Činnosti povodňového orgánu při nebezpečí povodně a při povodni, ze Statutu povodňové komise a Jednacího řádu povodňové komise obce Bykoš.

Zahájení činnosti povodňové komise obce Bykoš včetně důvodů se musí vždy zapsat (datum a čas) do povodňového deníku a vyrozumí se o tom:

 • Povodňový orgán obce Suchomasty
 • Povodňový orgán obce s rozšířenou působností Beroun
 • Fyzické a právnické osoby ohrožené povodní
 • OPIS HZS Středočeského kraje
 • Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, státní podnik
 • Správce vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik

Předseda PK: Jan Pužík

 • Rozhoduje o svolání PK obce Bykoš
 • Řídí činnost PK obce
 • Na základě zjištěných informací o povodňové situaci vydává rozhodnutí k řešení protipovodňových opatření, vyhlašuje jednotlivé stupně povodňové aktivity
 • Organizuje informování a varování obyvatelstva v ohrožených částech obce Bykoš
 • Rozhoduje o nasazení sil a prostředků
 • Rozhoduje o vyžádání pomoci cestou nadřízené PK ORP Beroun
 • Schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky
 • Informuje nadřízenou PK ORP Beroun o vzniklé situaci a přijatých opatření

Místopředseda PK: Ing. Jakub Benda

V nepřítomnosti předsedy PK má stejné povinnosti a pravomoci jako předseda PK. Plní tyto úkoly:

 • Spolu s předsedou PK obce rozhoduje o nasazení sil a prostředků
 • Rozhoduje o přidělení humanitární pomoci
 • Řídí způsob místo ubytování evakuovaných osob
 • Organizuje zásobování evakuovaného obyvatelstva, potraviny, ošacení
 • Plní ostatní úkoly uložené předsedou PK

Člen PK: František Šmíd

 • Ve spolupráci s Policií ČR se podílí na organizaci pořádkové služby a dopravního zabezpečení
 • Vede přehled o hlavních přívodech a rozvodech elektro (plynu) v obci Bykoš
 • Vede centrální evidenci škod způsobených povodní na majetku obce Bykoš
 • Plní ostatní úkoly uložené předsedou PK

 Člen PK: Milan Malenovský

 • Vede přehled o osobách, technice a prostředcích Sboru dobrovolných hasičů obce Bykoš
 • Organizuje nouzové zásobování postižených oblastí pitnou vodou
 • Plní ostatní úkoly uložené předsedou PK

Člen PK: Jan Váňa

 • Zabezpečuje provedení evidenčních a dokumentačních prací při a po povodni
 • Vede přehled o místech lékařské pomoci (rychlá pomoc při úrazu)
 • Plní ostatní úkoly uložené předsedou PK

Zapisovatelka PK: Zuzana Macíková

 • Aktivuje pracoviště PK
 • Udržuje spojení se členy PK obce a ostatními spolupracujícími orgány
 • Vede přehled o postižených a evakuovaných osobách při povodni (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, …)
 • Neprodleně informuje PK obce Suchomasty o aktuálním povodňovém stavu v obci Bykoš
 • Zaznamenává veškeré informace a rozhodnutí předsedy PK do Povodňové knihy
 • Plní ostatní úkoly uložené předsedou PK

Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

Příloha: Plán spojení na důležité organizace
 1. Český hydrometeorologický ústav: Pobočka Praha (Centrální předpovědní pracoviště, Oddělení hydrologie)
 2. Povodí Vltavy, státní podnik (správce povodí a vodních toků)
 3. Vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohroženém území
 4. Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl a objektů na vodních tocích
 5. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun
 6. Složky Policie České republiky, obvodní oddělení Králův Dvůr
 7. Složky Armády ČR
 8. Orgány ochrany veřejného zdraví
 9. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
 10. Subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

 

Zabezpečení vlastní hlásné služby

Obec provozuje lokální varovný systém, který je napojen na celostátní Jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva (JSVV), budovaný Ministerstvem vnitra ČR – GŘ HZS. Varovné signály z JSVV (CAS 100) jsou automaticky a přednostně odbavovány na všechny prvky varovného a vyrozumívacího systému. »

Lokální varovný systém zahrnuje hlásiče místního informačního systému, kterým je schopen starosta / předseda povodňové komise, případně jiný pověřený člen varovat nebo předat jiné pokyny fyzickým a právnickým osobám a organizacím, které jsou dotčeny povodní.

Činnost obyvatelstva při povodni

V závislosti na hrozící/vzniklé události budou obyvatelé postupovat podle následujících pokynů:

Při vyhlášení stavu pohotovosti (II. SPA):

 • zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků (ČT, ČRo)
 • řídit se příkazy povodňových orgánů, policie, hasičů a záchranářů
 • aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů
 • informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • připravit si prostředky pro zajištění svého majetku (pytle s pískem k utěsnění dveří, oken sklepů)

Při vyhlášení stavu ohrožení (III. SPA):

 • připravit evakuační zavazadla pro celou rodinu a vozidlo
 • podle uvážení přemístit nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater
 • připravit vyvedení hospodářských zvířat
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • zajistit nebo odstranit snadno odplavitelný materiál
 • v případě zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody

Při vyhlášení evakuace: »

 • upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci
 • zabezpečit dům/byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře, okna a nebezpečné látky)
 • vzít si evakuační zavazadlo pro celou rodinu – přesunout se do místa evakuačního prostoru (pěšky/vozidlem)

Opatření k ochraně životního prostředí:

 • Před povodní: Zajištění nebezpečných látek např. nádrže s pohonnými hmotami, oleji nebo jejich odvoz. Zajištění hnojiv, kejdy, močůvky v zemědělských objektech nebo jejich odvoz.
 • Po povodni: Zajištění ochranných pomůcek pro pracovníky odstraňující následky povodní, dezinfekčních prostředků. Provádět likvidaci škod s ohledem na ochranu životního prostředí.