Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím nebo splachy z polí.

Na území obce Březina je při povodni ohrožováno 19 budov, které trvale obývá zhruba 48 obyvatel, z toho 11 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, důchodci). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Březina - agregované

Ohrožené objekty na území obce Březina s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

V případě dlouhodobých vytrvalých dešťů, přívalových srážek nebo vzestupu hladiny na vodních tocích ve městě může dojít k zaplavení budov, popřípadě průmyslových areálů, které obsahují nebezpečné látky, nebo mohou uvolnit větší množství materiálu do přilehlých vodních toků. Tyto objekty jsou označovány jako ohrožující a v obci Březina byl stanoven jeden - čistička odpadních vod. »

Ohrožující objekty na území obce Březina
Kontaminovaná místa na území obce Březina

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Březina.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Březina u předsedy povodňové komise obce.