Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Březina

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějším vodním tokem na území obce Březina je řeka Jizera (číslo hydrologického pořadí 1-05-01-020). Tato řeka pramení v polské části Jizerských hor pod horou Smrk (1124 m n. m.), při městysu Lázně Toušeň se v nadmořské výšce 168,81 m n. m. zprava vlévá do Labe. Značné převýšení a členitost povodí Jizery dokládají obrázky níže. Plocha povodí řeky činí 2145,24 km2, její délka 167,04 km. V povodí řeky se nachází 1350 vodních ploch s celkovou rozlohou 772,32 ha. Největší z nich je vodní nádrž Josefův důl (131,31 ha). Průměrná hustota říční sítě je 1,08 km/km2. Další charakteristiky řeky Jizery jsou k dispozici na stránkách Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Řeka Jizera je ustanovena ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

N-leté průtoky v korytě Jizery u hlásného profilu směrodatného pro obec Březina

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Železný Brod, Jizera 99,1 17,2 170 325 400 590 680

Jizera protéká několika významnými městy, z nichž nejvýznamnější je bývalé okresní město Mladá Boleslav. Směr toku Jizery je v horní části toku jižní až jihovýchodní, nedaleko Jilemnice se stáčí na jihozápad, před městem Semily na severozápad, za Železným Brodem již opět dominuje jihozápadní směr toku. V rámci obce Březina tvoří Jizera část severní hranice jejího katastru.

Povodí vodního toku Jizera, zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Podélný profil toku Jizera, zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Vodní tok Žehrovka (číslo hydrologického pořadí 1-05-02-024) pramení 1 km východoseverovýchodně od Maršova ve výšce 375 m n. m. a ústí v Březině zleva do Jizery ve výšce 231 m n. m. Plocha povodí toku je 95,9 km2, délka toku je 25,0 km. Střední a dolní tok se nachází v CHKO Český ráj. Žehrovka je ustanovena ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok. Žehrovka teče po severní hranici katastru Březiny a nepřímo napájí rybník Žabakor. Ještě před ústím do Jizery podtéká železniční trať č. 070, silnici II/610 a dálnici D10.

N-leté průtoky v korytě Žehrovky při ústí do Jizery v obci Březina

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. C Březina, Žehrovka 0,5 0,5 5 6 8 10 12 20 30

Bezejmenný vodní tok (IDVT 10181826) pramení v lese nedaleko rybníka Oběšence v nadmořské výšce ca 246 m. Délka toku je 2,1 km.  Regulovaný tok směřuje nejprve na západ, posléze na severozápad až sever. Po opuštění lesa teče zčásti volně a zčásti v podzemním potrubí polní krajinou, podtéká silnici III/2689 a dálnici D10 a směřuje do intravilánu. V něm podtéká silnici II/610 a železniční trať č. 070, kde může docházet k rozlití tohoto toku při extrémních srážkách (více viz Odtokové poměry).

Bezejmenný vodní tok (IDVT 10182152) pramení v Mnichově Hradišti - místní části Dneboh v nadmořské výšce ca 264 m. Délka toku je 2,9 km. Regulovaný tok směřuje nejprve na sever, posléze na severozápad až západ. Na území obce Březina zasahuje jen velmi okrajově do místní části Honsob, kde protéká jejím intravilánem. Ještě před Honsobem podtéká bezejmenný tok dálnici D10. Za Honsobem se bezejmenný tok vlévá do vodního toku Nedbalka. Při extrémních srážkách může dojít k rozlití vodního toku a ohrožení blízkých nemovitostí (více viz Odtokové poměry).

Vodní toky na území obce Březina

Základní údaje o významných vodních nádržích na území obce Březina

Významné vodní plochy na území obce Březina

Přehled vodních nádrží na území obce Březina naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní nádrže".

Rybník Žabakor se nachází v severovýchodní části obce Březina v CHKO Český ráj. S rozlohou přes 50,2 ha se jedná o největší rybník v chráněné oblasti. Založen byl pravděpodobně v 16. století a v roce 1998 byl vyhlášen přírodní rezervací (více viz Charakteristika zájmového území). Funkce rybníka je rybochovná, nicméně významná je i jeho ekologická hodnota. K rybníku přiléhají mokřady a v samotném rybníku se nachází několik ostrůvků. Z hlediska TBD je rybník řazen do IV. kategorie. Vlastníkem rybníka je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, provozovatelem Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s. V případě přelití či protržení hráze může představovat nebezpečí pro rybářské sádky nacházející se pod jeho hrází.

Rybník Oběšenec se nachází jižně od rybníku Žabakor a je součástí PR Žabakor. Jeho rozloha činí 2,7 ha. Nachází se daleko od intravilánu obce a povodňové nebezpečí tak pro obec nepředstavuje. Vlastníkem i provozovatelem rybníka jsou Lesy České republiky, s. p.

Nepojmenovaný obecní rybník se nachází uprostřed intravilánu na bezejmenném vodním toku č. 10181826. Pod jeho hrází se nachází čistička odpadních vod. Rizikové může být ucpání bezpečnostního přepadu rybníka ledem.

Požární nádrž je umístěna při jihozápadním okraji intravilánu obce. Při přívalových srážkách a následném splachu materiálu a vody z polí západně od intravilánu dochází k jejímu zanesení a přelití, čímž jsou bezprostředně ohrožen objekt č. p. 64 a také silnice II/610. Vlastníkem a provozovatelem nádrže je obec Březina.