Charakteristika zájmového území

Obec Březina se nachází na severu Středočeského kraje v SO ORP Mnichovo Hradiště, přibližně 6 km severovýchodně od Mnichova Hradiště. K 1. 1. 2017 žilo v obci 413 obyvatel. Katastr obce má rozlohu 562 ha. První písemná zmínka o obci se datuje již k roku 1225.

Východní část obce je součástí CHKO Český ráj. V rámci tohoto velkoplošně chráněného území jsou na území obce přítomny také dvě maloplošně chráněná území - PR Žabakor a PR Příhrazské skály. První zmíněná přírodní rezervace je významnou ornitologickou lokalitou, zatímco důvodem ochrany druhé zmíněné rezervace je komplex skal, polopřirozená a přirozená lesní společenstva a je to též geomorfologicky cenné území.

Katastrální území obce Březina

Z hlediska využití půdy na území obce Březina je nejvíce zastoupená orná půda, která tvoří více než polovinu plochy katastru obce. Významnou plochu zabírají i vodní plochy (zejména díky rybníku Žabakor), naopak rozloha lesů je v obci výrazně pod celostátním průměrem a ani trvalé travní porosty nemají v obci významné zastoupení.

Využití pozemků v obci Březina v roce 2015 (dle portálu RISY.cz - Regionální informační servis)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 302 ha 53.8 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 10 ha 1.8 %
Sady 2 ha 0.4 %
Trvalé travní porosty 41 ha 7.3 %
Lesní půda 44 ha 7.8 %
Vodní plochy 87 ha 15.5 %
Zastavěné plochy 12 ha 2.2 %
Ostatní plochy 63 ha 11.2 %
Celková výměra k. ú. 562 ha 100 %

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, subprovincie Česká tabule, podsoustavy Severočeská tabule, celku Jičínská pahorkatina, podcelku Turnovská pahorkatina. Většina území obce patří do okrsku Mnichovohradišťská kotlina, pouze jižní cíp obce je součástí okrsku Vyskeřská vrchovina.

Mnichovohradišťská kotlina je strukturně-denudační sníženina, kterou protéká řeka Jizera. Tato sníženina je tvořená středoturonskými vápnitými a slínitými pískovci a svrchnoturonskými až coniackými slínovci a vápnitými jílovci. Typický je výskyt rozsáhlých úpatních povrchů, které navazují na středopleistocenní terasy. Ojediněle se vyskytují neovulkanické suky. Na pravém břehu Jizery sedimentovaly pokryvy a závěje sprašových hlín. Okrsek je také charakteristický většinou i mělkými údolími s širokými nivami, ve střední části Jizera vytváří neckovitá údolí.

Vyskeřská vrchovina je plochá vrchovina sestávající z coniackých kvádrových křemenných pískovců s denudačními zbytky slínovců a vápnitých jílovců a s proniky neovulkanitů. Jedná se o neotektonicky porušenou rozsáhlou tabulovou plošinu, která se mírně sklání k jihu. Typický je výskyt stupňoviny strukturně-denudačních plošin a husté sítě kaňonovitých údolí s vývěry pramenů. Významnými prvky jsou vulkanické suky na vypreparovaných výplních sopouchů a žílách. Na plošinách se udržely relikty náplavů pliocenní terasy Jizery. Charakteristická jsou i pískovcová skalní města.

Představu o reliéfu na území obce Březina dokresluje digitální model reliéfu a mapa sklonu svahů v území (obrázky níže).

Digitální model reliéfu obce Březina

Sklon svahů na území obce Březina

Z hlediska půdních poměrů jsou v obci zastoupeny následující půdní typy (dle Taxonomického klasifikačního systému půd ČR) - nejvíce hnědozem luvická (severní část území, zejména při řece Jizeře), pseudoglej modální (střed a jihozápad obce) a glej fluvický (podél toku Žehrovky a při rybníku Žabakor). Okrajově jsou zastoupeny typy kambizem arenická (mezi rybníky Žabakor a Oběšenec), kambizem dystrická, hnědozem oglejená (obě v nejvýše položených částech reliéfu) a pelozem kambická (Honsob).

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá většina území obce do mírně teplé oblasti MT11, do jižní a jihovýchodní části obce zasahuje mírně teplá oblasti MT10. Léto je ve studované oblasti dlouhé, teplé, mírně suché až suché. Přechodné období je význačné krátkým a mírně teplým jarem a mírně teplým až teplým podzimem. Zima je krátká, teplá, mírná a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek je v této oblasti 650 - 700 mm, průměrné roční teploty oscilují okolo 8 - 9 °C. Tabulka uvedená níže podrobně rozvádí klima studované oblasti.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT10 a MT11

Charakteristika MT10 MT11
Počet letních dnů 40 - 50 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50