Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na území obce lze v současnosti předpokládat potenciální možnost výskytu všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Přirozenou povodní z déletrvajících regionálních srážek mohou být zasaženy všechny toky, nicméně riziko je nejvyšší u Bytízského potoka. Na většině drobných vodních toků a v horních povodích větších toků může dojít k povodni především vlivem lokálních přívalových srážek velké intenzity a kratšího trvání, zejména v letním bouřkovém období. Při intenzivních lokálních srážkách je obec ohrožována splachy z polí a lesů nacházejících se na svazích, kdy dochází ke koncentraci přívalových vod a materiálu na obecních komunikacích.
V nedávné historii byla obec Dubenec nejvýznamněji zasažena povodněmi v roce 2014 a 2016. Intravilán obce nejčastěji ohrožují silné přívalové deště a splachy z polí a lesů. Obec byla zaplavována také z důvodu výstavby obchvatu obce, který vzniklou vodu v obci zadržoval a hromadil. »
Místa odkud přichází přívalová povodeň na území obce Dubenec jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

 

Historické povodně

V roce 2014 byly vytopeny rodinné domy č.p. 20 a 38, domy parc.č. 117/7 a 400/25 a chata parc.č. 400/24. Povodní byly zasaženy i zahrady parc.č. 190/2, 219, 215/2, 215/1, 214/9, 211/2, 334, 324, 105/2, 103, 400/12, 400/3 a 400/9.
V roce 2016 byly následkem povodní vytopeny sklepy rodinných domů č.p. 22, 21, 27, 20 a 38 a zahrady parc.č. 190/2, 219, 215/2, 215/1, 214/9, 211/2, 334, 24, 105/2, 103, 400/12, 400/3 a 400/9.
V těchto letech došlo také k podemletí silnice a zanesení rybníka parc.č. 118 v k. ú. Dubenec sedimentem z polí a lesů.