Charakteristika zájmového území

Obec Domoušice se nachází v SO ORP Louny. K 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 636 obyvatel. Katastrální plocha obce je 1 528 ha. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1325. Převážná část zastavěného území obce se nachází v úzkém údolí potoku Hasina v nadmořských výškách ca 350-400 m. Nejvyšším bodem v obci je Pískový vrch dosahující 526 m n. m., nejnižším místo, kde potok Hasina opouští obec, ve výšce necelých 300 m n. m. Území obce je kromě zastavěných ploch tvořeno též ornou půdou, lesy a chmelnicemi. Na území obce se nenachází žádné zvláště chráněné území.

Katastrální území obce Domoušice

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, soustavy Poberounské a oblasti Brdské. Území obce Domoušice spadá do celku Džbán a podcelku Ročovská vrchovina.

Ročovská vrchovina je složená převážně z permských jílovců, slínovců a pískovců v podloží cenomanských pískovců a spodnoturonských slínovců a spongilitů. Reliéf tvoří strukturní stupňovina rozčleněná širokými, hlubokými údolími, které izolují jednotlivé strukturní plošiny nebo oddělují jejich úzké výběžky. Významná je intenzivní svahová modelace, četné sesuvy a odlamování okrajů křídových vrstev.

Na velké časti území obce Domoušice se nacházejí svahové nestability - jedná se především o aktivní, dočasně uklidněné i uklidněné sesuvy. Jejich evidenci vede Česká geologická služba»


Struktura půdního fondu

V území obce Domoušice převažuje půdní typ kambizem, nejvíce její subtypy pelická a vyluhovaná, okrajově modální. Kromě kambizemí se na severovýchodním okraji obce vyskytuje půdní typ pararendzina kambická.

Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že většinové zastoupení mají v zájmovém území lesní plochy (mírně přes polovinu rozlohy obce), následované ornou půdou (čtvrtina rozlohy). Zastavěné plochy, vodní plochy, zahrady a sady dohromady představují 3,5 % pozemků. Necelou desetinu plochy obce zabírají chmelnice.

Využití pozemků v obci Domoušice  (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 389.8 ha 25.5 %
Chmelnice 142.3 ha 9.3 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 22.2 ha 1.5 %
Sady 3.8 ha 0.2 %
Trvalé travní porosty 77.5 ha 5.1 %
Lesní půda 773.2 ha 50.6 %
Vodní plochy 9.8 ha 0.6 %
Zastavěné plochy 18.6 ha 1.2 %
Ostatní plochy 90.9 ha 6 %
Celková výměra k.ú. 1528 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (1971) se celé území obce Domoušice nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT11, jejíž charakteristika je uvedena v tabulce níže. Tato oblast se vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátkou, teplou a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti MT11

Charakteristika MT11
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50