Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Domoušice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Domoušice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějšími vodními toky v obci Domoušice jsou Hasina a Lhotský (Lhotecký) potok. Tyto vodní toky nejsou ustanoveny ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významné vodní toky.

Hasina (číslo hydrologického pořadí 1-13-03-094, 096, délka toku 24,7 km) pramení na území obce Domoušice západně od intravilánu obce ve výšce 395 m n. m. a ústí zprava do Ohře u obce Březno ve výšce 182 m n. m. Plocha povodí je 85,9 km2. V Domoušicích protéká tok severním okrajem intravilánu a také intravilánem místní části Solopysky. Dále protéká obcemi Konětopy, Hřivice, Opočno, Jimlín, Lipenec a Skupice (místní část Postoloprt). Přibližně po obec Hřivice je povodí tohoto toku z větší části zalesněno a výškově členitější, na dolním toku dominuje polní krajina. Hasina neprotéká žádnou vodní nádrží, nicméně bočně napájí několik drobných rybníků. Správcem vodního toku je Povodí Ohře, státní podnik. Na území obce Domoušice má Hasina několik krátkých přítoků, které většinou tečou mimo intravilán.

Lhotský (Lhotecký) potok (číslo hydrologického pořadí 1-13-03-095, délka toku 4,213 km, z toho 2,138 km na území obce Domoušice) pramení na území obce Mutějovice (místní část Lhota pod Džbánem) ve výšce ca 448 m n. m. a ústí zprava do Hasiny v obci Domoušice (lokalita Vorany) ve výšce ca 325 m n. m. Povodí tohoto toku je tvořeno poměrně hlubokým údolím, jehož svahy jsou zejména v horních částech strmé. Využití krajiny v povodí je rozmanité - vyskytují se zde lesy, pole, trvalé travní porosty, chmelnice i zástavba. Správcem vodního toku jsou Lesy ČR, s.p. Na území obce Domoušice má Lhotský (Lhotecký) potok jeden krátký levostranný přítok (IDVT 10229160), který protéká lokalitou Na hlavách jihozápadně od intravilánu.

Vodní toky a vodní plochy na území obce Domoušice

Základní údaje o vodních nádržích na území obce Domoušice

Přehled vodních nádrží na území obce Domoušice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".

 

Na území obce Domoušice se nachází také celkem čtyři drobné vodní nádrže, přičemž pouze jediná je protékaná vodním tokem. Na Lhotském potoce a jeho přítoku nad obcí Domoušice se nacházejí dva menší rybníky, které by do určité míry mohly ovlivnit odtokové poměry při povodni v Domoušicích (v části Solopysky). Všechny zmíněné nádrže však zřejmě nemají potenciál výrazně zvýšit povodňové nebezpečí v obcích po proudu toku Hasina. Více informací v kap. Odtokové poměry.