Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Louny.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Domoušice.

Osoby na území obce Domoušice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při přívalových srážkách může v intravilánu obce Domoušice dojít k zaplavení silnice č. III/22923. » Objízdná trasa může vést po silnicích III. třídy směrem na Kounov a dále přes Lhotu pod Džbánem (m. část Mutějovic) zpět do Domoušic. » Konkrétní objízdná trasa bude nicméně vždy stanovena operativně ve spolupráci s Policií ČR.
Dopravní omezení na území obce Domoušice
Objízdné trasy na území obce Domoušice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.