Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Město prakticky není ohroženo v zástavbě. Vzhledem k přítomnosti velkého rybníka nad městem (Papež) by k určitému nebezpečí mohlo dojít při zvláštní povodni, případně přirozené povodni se zvláštními vlivy (přelití hráze). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že ohrožených obyvatel je aktuálně 58, z toho 2 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem města.
Ohrožené objekty na území města Dobříš - agregované

Ohrožené objekty na území města Dobříš

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru města se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území města Dobříš
Kontaminovaná místa na území města Dobříš

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) na území města Dobříš. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Dobříš.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na vodoprávním úřadě MěÚ Dobříš, OŽP.