Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Dobříš.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, Povodňová komise města Dobříš.

Osoby na území města Dobříš budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Na území města Dobříš nedochází při povodních k pravidelnému zaplavování významných komunikací velkou vodou. K potenciálnímu zaplavení komunikace může dojít na ulici Part. Svobody pod rybníkem Papež. Zaplavení této komunikace neovlivní průjezd městem Dobříš. Za mimořádné situace může dojít k zaplavení významnějších komunikací, objízdnou trasu v tomto případě stanoví předseda povodňové komise nebo jím pověřený člen. Trasa bude volena operativně na základě stavu ostatních silničních komunikací v širším okolí města Dobříš.
Dopravní omezení na území města Dobříš
Objízdné trasy na území města Dobříš

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města Dobříš. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.