Charakteristika zájmového území

Město Dobříš, které je zároveň obcí s rozšířenou působností, leží v okrese Příbram ve Středočeském kraji. Nachází se zhruba 40 km jihozápadně od Prahy. Dobříš se skládá ze dvou místních částí, spadá pod něj osada Trnová. K 1. 1. 2023 bylo ve městě evidováno 8 831 obyvatel. Rozloha města je 5 341,8 ha.

Katastrální území města Dobříš

  

Digitální model reliéfu města Dobříš

Sklonitostní poměry na území města Dobříš

Dopravní dostupnost

Katastrem města prochází dálnice D4, mimo území města jsou dva exity: 27 (Dobříš - sever) a 32 (Dobříš - jih). Městem dále prochází silnice II/114 Hořovice - Hostomice - Dobříš - Nový Knín - Neveklov a z města vychází silnice II/119 Dobříš - Drevníky - Křepenice - Sedlčany. Silnice III. třídy vedoucí městem jsou: III/11628 - Dobříš - Voznice - Nová Ves pod Pleší, III/11423 - spojka silnice II/114 na Starou huť, III/10226 - připojuje město na silnici R4 (exit 33) a dále vede na Nečín, III/11417 - přes Rosovice na Příbram. Ve městě končí železniční trať 210 Praha - Vrané nad Vltavou - Dobříš. Je to jednokolejná regionální trať, doprava byla zahájena roku 1897. Na území města leží koncová železniční stanice Dobříš.

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Převážná část katastrálního území města Dobříš spadá do Poberounské soustavy, celku Brdské vrchoviny. Jedná se většinou o zalesněné území na sever od intravilánu města. Většina této části leží v okrsku Studenská vrchovina, pouze malé výběžky území zasahují do okrsků Rosovická pahorkatina a Třemošenská vrchovina. Zastavěná oblast katastrálního území města Dobříš pak spadá do Česko-moravské soustavy, podsoustavy Středočeská pahorkatina, celku Benešovská pahorkatina, podcelku Dobříšská pahorkatina a okrsku Mníšecká pahorkatina. 

Studenovská vrchovina - plochá vrchovina tvořena z kambrických a ordovických souvrství pískovců, slepenců, drob a břidlic. Ráz krajiny určuje souvislý strukturní hřbet s plochou vrcholovou částí a příkrými svahy. Nachází se zde množství mělkých údolí. Vrchovina je zalesněna smrkovými porosty s borovicí, smíšenými porosty s hojným zastoupením dubu a buku i jedlovými porosty s příměsí smrku.

Mníšecká pahorkatina - tvořena proterozoickými břidlicemi, droby měchenického synklinoria, porfyry, keratofyry atd. Jedná se o rozčleněný erozně denudační reliéf s nevýraznými strukturními hřbety, suky, se zbytky neogenních zarovnaných povrchů a stopami vývoje neogenní říční sítě. Do pahorkatiny se hluboce zařezává řeka Vltava se svými přítoky. Krajina je zalesněna smrkovými porosty s příměsí borovic, jedlí a dubů. V pahorkatině se nalézá údolní nádrž Vrané na řece Vltavě.

Struktura půdního fondu

Na území města Dobříš dominuje půdní typ kambizem a jeho variety. V severní části území na zvlněném reliéfu se nachází půdní typ pseudoglej a lokálně také typ ranker modální. V okolí Trnovského potoka, Lipižského potoka a části jejich přítoků se nachází fluvizem. Na menších a krátkých vodních tocích (Sychrovský potok, bezejmenný potok; IDVT: 10271803, bezejmenný potok; IDVT: 10271944 atd.) pak nalezneme půdní typ glej a jeho případné variety.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Velikost území města činí 5 341,8 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území města vyskytují.

Využití pozemků ve městě Dobříš (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 439,6 ha 8,3 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 64,0 ha 1,2 %
Sady 7,6 ha 0,1 %
Trvalé travní porosty 279,4 ha 5,3 %
Lesní půda 4 079,6 ha 76,4 %
Vodní plochy 71,6 ha 1,3 %
Zastavěné plochy 76,2 ha 1,4 %
Ostatní plochy 323,9 ha 6,0 %
Celková výměra k. ú. 5 341,8 ha 100,0 %

Klimatické charakteristiky

Na území města Dobříš je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 501 - 650 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá katastrální území města do několika podoblastí. Ty se mění od východu na západ, čili od MT11 přes MT10 a MT7 po MT5.

Lokalita MT5 - jaro je mírné až dlouhé, léto je mírné až mírně chladné, suché až mírně suché (počet letních dnů 30 - 40, úhrn srážek ve vegetačním období 350 - 450 mm), až krátké, podzim je mírný až dlouhý, zima je mírně chladná, suchá až mírně suchá (srážkový úhrn v zimním období je 250 - 300 mm).

Lokalita MT7 - normálně dlouhé, mírně suché léto (počet letních dnů 30 - 40, úhrn srážek ve vegetačním období 400 - 450 mm), přechodné období je krátké, s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírná, suchá (srážkový úhrn v zimním období je 250 - 300 mm), s krátkým trváním sněhové pokrývky (60 - 80 dní)

Lokalita MT10 - jaro je mírně teplé a krátké, léto je dlouhé, teplé a suché (počet letních dnů 40 - 50, úhrn srážek ve vegetačním období 400 - 450 mm)), podzim je mírně teplý a krátký, zima je mírně teplá, velmi suchá a krátká (srážkový úhrn v zimním období je 200 - 250 mm).

Lokalita MT11 - jaro je mírně teplé a krátké, léto je dlouhé, teplé a suché (počet letních dnů 40 - 50, úhrn srážek ve vegetačním období 350 - 400 mm), podzim je mírně teplý a krátký, zima je mírně teplá, velmi suchá (srážkový úhrn v zimním období je 200 - 250 mm) a krátká s krátkým trváním sněhové pokrývky (50 - 60 dní).

Charakteristiky vybraných klimatických podoblastí MT5, MT7, MT10, MT11

Charakteristika MT11 MT10 MT7 MT5
Počet letních dnů 40 - 50 40 - 50 30 - 40 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130 110 - 130 130 - 140
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40 40 - 50 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3) -2 - (-3) -4 - (-5)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 17 - 18 16 - 17 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8 7 - 8 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 8 7 - 8 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 100 - 120 100 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 400 - 450 400 - 450 350 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250 200 - 250 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 50 - 60 60 - 80 60 - 100
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50 50 - 60

Vymezení klimatických oblastí na území města Dobříš (dle Quitta, za období let 1961 - 2000)