Charakteristika zájmového území

Městys Drásov spadá do rámce půvabného regionu Tišnovska. Tišnov je zároveň jeho obcí s rozšířenou působností. V městysu bylo evidováno 1 836 obyvatel k 1. 1. 2019. Území městyse leží v rozmezí nadmořských výšek 260 m n. m. (tok Lubě) až po vrchol kopce poblíž lokality Nad díly 440 m n. m. Katastrální velikost městyse je 1 069,8 ha. Region odvodňuje řeka Svratka prostřednictvím svých levých přítoků, z nichž potok Lubě protéká Drásovem. V blízkém okolí Drásova se zaslouží pozornost výchozy červených pískovců ve vrchovinné části katastru na západě a severozápadě, neboť již ve středověku byly surovinou pro výrobu kamenických článků. Permské usazeniny obsahují četné zkameněliny. Jádro regionu včetně území městyse představuje okrajovou enklávu tzv. staré sídelní oblasti, která je na východě a jihovýchodě napojena na souvisle zabydlené území.

Katastrální území městyse Drásov

 

Struktura půdního fondu

Využití pozemků v městyse Drásov (dle ČSÚ k 31. 12. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 605.1 ha 56.6 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 36.2 ha 3.4 %
Sady 10.7 ha 1 %
Trvalé travní porosty 9 ha 0.8 %
Lesní půda 309.8 ha 29 %
Vodní plochy 8.2 ha 0.8 %
Zastavěná plochy 26.1 ha 2.4 %
Ostatní plochy 64.7 ha 6 %
Celková výměra k. ú. 1069.8 ha 100 %

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z hlediska geomorfologie se území nachází ve střední části Boskovické brázdy, konkrétně na severu je Nedvědická vrchovina a Bítešská na jihozápadě. Horninový podklad brázdy, v níž leží i drásovský katastr, tvoří permské usazeniny, pozůstatek dávného prvohorního moře. Lze uvést především arkózovité pískovce, balinské slepence a jílovité břidlice. Kryjí je zde převážně čtvrtohorní spraše, které převrstvují hnědozemě a degradované černozemě.

Digitální model terénu městyse Drásov

Sklonitostní poměry na území městyse

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá jižní část území městyse do mírně teplé podoblasti MT7, severní část městyse pak do mírně teplé podoblasti MT11.

Vybrané charakteristiky dotčených klimatických oblastí

Charakteristika MT7 MT11
Počet letních dnů 30 - 40 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50