Charakteristika zájmového území

Obec Francova Lhota se nachází ve Zlínském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín. K 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 1 558 obyvatel. Velikost obce činí 2286 ha

Většina zastavěného území se nachází v jižní části katastrálního území obce. Součástí obce je dále místní část Pulčín ležící v horském terénu severně od intravilánu obce Francova Lhota. Zastavěné území má charakter převážně rodinných domů se zahradami. Katastr území je charakteristický velkým množstvím lesních pozemků a pastvin. V severní části se pak nachází Národní přírodní rezervace Pulčín – Hradisko.

Katastrální území obce Francova Lhota

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Katastr obce Francova Lhota leží v pahorkatinném terénu. Z geomorfologického hlediska se nachází v provincii Západní Karpaty, subprovincii Vnější Západní Karpaty, oblasti Moravsko – slovenské Karpaty, celku Javorníky a podcelku Pulčínská hornatina. Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje kolem 500 m n. m. Nejvyšším bodem v katastru je Hradisko o nadmořské výšce 774 m. Podloží hornatiny je tvořeno paleogenními pískovci a jílovci zlínského souvrství dílčí račanské jednotky magurské skupiny příkrovů. Oblasti pohraničního hřbetu tvoří kyčerské a luhačovické vrstvy. V těchto vrstvách výrazně převažují pískovce a slepence. Pískovce luhačovických vrstev jsou hrubě zrnité nebo přechází do drobnozrnných slepenců.


Struktura půdního fondu

Na území obce Francova Lhota jednoznačně dominuje půdní typ kambizem a jeho variety. Přímo intravilánem obce protéká vodní tok Senice. Zde se typicky nachází fluvizem glejová ojediněle až glej kambická. Dál od toků můžeme narazit, především u místní části Pulčín, na ostrovy rankerů modálních a mesobazických. 

Celková rozloha řešeného území činí 2286,5 ha. Níže uvedená tabulka popisuje rozlohu a procentní podíly jednotlivých ploch, které se na katastru obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení v zájmovém území, má využití půdního fondu především jako nezemědělské půdy (59,1 %). Z ní největší plochy zaujímají lesní pozemky s rozlohou 1177,8 ha (51,5 %). Zbytek plochy dále tvoří zejména zemědělská půda 17,2 % a ostatní plochy 6,4 %. Vodní plochy se rozkládají pouze na 7,4 ha, což je zhruba 0,3 % území.

Využití pozemků v obci Francova Lhota (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 367.5 ha 16.1 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 22.2 ha 1 %
Sady 7.7 ha 0.1 %
Trvalé travní porosty 538.62 ha 23.6 %
Lesní půda 1177.8 ha 51.5 %
Vodní plochy 7.4 ha 0.3 %
Zastavěné plochy 19.6 ha 0.9 %
Ostatní plochy 147.2 ha 6.4 %
Celková výměra k.ú. 2286.5 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá katastrální území Francovy Lhoty pod mírně teplé klimatické oblasti MT8 a MT10. Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, mírně teplým a mírně vlhkým létem, normálně dlouhým přechodným obdobím a mírnou až mírně chladnou zimou. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 600–650 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 4–5 °C. Následující tabulka charakterizuje klima v dané lokalitě.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT8 a MT10

Charakteristika MT8 MT10
Počet letních dnů 40 - 50  40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160  140 - 160
Počet mrazových dnů 130 - 140  110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50  30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] (-4) - (-5)  -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18  17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C]  7 - 8 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C]  7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120  100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450  400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300  200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou  60 - 80 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150  120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50  40 - 50