Charakteristika zájmového území

Obec Francova Lhota se nachází ve Zlínském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín. Většina zastavěného území se nachází v jižní části katastrálního území obce. Součástí obce je dále místní část Pulčín ležící v horském terénu severozápadně od intravilánu obce Francova Lhota. Nachází se zde Národní přírodní rezervace Pulčín – Hradisko.
Zastavěné území má charakter převážně rodinných domů se zahradami. Katastr území je charakteristický velkým množstvím lesních pozemků a pastvin. Velikost obce činí 2287,9 ha a k 1. 1. 2022 bylo v obci evidováno 1 483 obyvatel.

Mapa katastrálního území obce

Katastrální území obce Francova Lhota

Geomorfologické charakteristiky

Geomorfologické členění:
Systém: Alpsko-himalájský
Provincie: Západní Karpaty
Soustava: Vnější Západní Karpaty
Podsoustava: Moravsko-slovenské Karpaty
Celek: Javorníky
Podcelek: Pulčínská hornatina
Okrsek: Makytská hornatina, Strelenecká vrchovina

Katastr obce Francova Lhota leží v pahorkatinném terénu. Z geomorfologického hlediska se nachází v soustavě Vnější Západní Karpaty, podsoustavě Moravsko–slovenské Karpaty, celku Javorníky a ve dvou okrscích, Makytské hornatině na severu a Strelenecké vrchovině na jihu. Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje kolem 500 m n. m. Nejvyšším bodem v katastru je Hradisko o nadmořské výšce 774 m.

Makytská hornatina se rozkládá severozápadního od intravilánu Francovy Lhoty a  pokrývá polovinu rozlohy stejnojmenného katastru a celý katastr Pulčín. Jedná se o masívní hornatinu tvořenou komplexy flyšových hornin, okraje hřbetů jsou charakteristické rozřezanými hlubokými údolími a na svazích jsou patrné sesuvy. Na vrcholových částech hřbetů jsou patrné hluboké blokové deformace, které tyto hřbety porušují.

Strelenecká vrchovina se rozkládá na zbytku zájmového území (od severozápadního okraje intravilánu Francovy Lhoty). Jedná se o výrazný zaoblený hřbet se směrem SV-JZ. V podloží se nacházejí flyše s jílovci a lavicemi pískovců. Okraje hřbetů jsou rozřezány hlubokými údolími, na kterých mohou být patrné sesuvy.

Geologické a pedologické charakteristiky

Podloží hornatiny je tvořeno paleogenními pískovci a jílovci zlínského souvrství dílčí račanské jednotky magurské skupiny příkrovů. Nacházejí se zde pískovce, jílovce a slepence. Oblasti pohraničního hřbetu jsou charakteristické výraznou převahou pískovců a slepenců (pískovce jsou zde hrubě zrnité nebo přechází do drobnozrnných slepenců). Podél vodních toků dominují fluviální nezpevněné sedimenty.

Z pedologického hlediska na území obce Francova Lhota jednoznačně dominuje půdní typ kambizem a jeho variety (kambizem mesobazická, popřípadě modální). V hlubokých údolích, které vyúsťují ve vodní toky se nacházejí kambizemě oglejené mesobazické (ovlivněné periodickým stékáním vody) a kolem samotných vodních toků se rozkládají fluvizemě glejové, ojediněle až gleje kambické. Především v místní části Pulčín se dále od toků rozkládají ostrovy rankerů.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.


Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 2 287,9 ha. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení mají nezemědělské půdy (58,8 %). Největší plochy zaujímají lesní pozemky (51,7 %). Zemědělská půda je tvořena trvalými travními porosty (23,9 %), ornou půdou (16,0% ) a nepatrně ovocnými sady (0,3 %) a zahradami (<0,1 %). Zbytek území je tvořen zejména ostatními plochami (5,9 %), zastavěnými plochami a nádvořími (0,8 %) a vodními plochami (0,3 %).

Využití pozemků v obci Francova Lhota (dle ČSÚ k 31. 12. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Zemědělská půda celkem 942,8 ha 41,2 %
  Orná půda 367,2 ha 16,0 %
Chmelnice a vinohrady 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 22,1 ha <0,1%
Ovocné sady 7,6 ha 0,3 %
Trvalý travní porost 545,9 ha 23,9 %
Nezemědělská půda celkem 1345,1 ha 58,8 %
  Lesní pozemky 1182,4 ha 51,7 %
Vodní plochy 7,4 ha 0,3 %
Zastavěná plocha a nádvoří 19,4 ha 0,8 %
Ostatní plochy 135,9 ha 5,9 %
Celková výměra katastrálního území 2 287,9 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Na území obce Francova Lhota je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7,1 - 8 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 801 - 1000 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá katastrální území Francovy Lhoty do mírně teplé klimatické oblasti MT5 a chladné oblasti CH7. Počet dní se srážkami nad 1 mm je 100 - 130, počet jasných dnů je 40 - 60, počet zamračených dnů je 120 - 160 a počet dnů se sněhovou pokrývkou je 60 - 120.

V mírně teplé klimatické oblasti MT5 jsou jaro a podzim mírné a dlouhé, léto mírně až mírně chladné, mírně suché až suché a krátké, zima je chladná, suchá až mírně suchá.

V chladné oblasti CH7 je jaro dlouhé a mírně chladné, léto je velmi krátké až krátké, mírně chladné a vlhké, podzim je dlouhý a mírný a zima je dlouhá, mírně vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT5 a CH7

Charakteristika MT5 CH7
Počet letních dnů 30 - 40 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 120 - 140
Počet mrazových dnů 130 - 140 140 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -4 - (-5) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 100 - 120
Počet zamračených dnů 120 - 150 150 - 160
Počet jasných dnů 50 - 60 40 - 50