Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Vsetín.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Francova Lhota.

Osoby na území obce Francova Lhota budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule / cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodních na Senici bude dle záplavových území zaplavena hlavní silnice v obci Francova Lhota č. III/04910 již při Q20. Pokud dojde ke stoupání hladiny až k úrovni Q100, bude tato silnice zaplavena v obci téměř v celé délce. Dojde také k zaplavení místních komunikací, které navazují na  hlavní silnici. »
Dopravní omezení na území obce Francova Lhota
V případě zaplavení komunikací v obci bude třeba stanovit objízdné trasy. Vzhledem k velikosti záplavového území bude třeba tyto trasy volit operativně v závislosti na výšce naplavené vody. Jedna z objízdných tras by mohla vést po silnici na Pulčín a odsud dále na Lidečko na silnici č. I/57. »
Objízdné trasy na území obce Francova Lhota

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.