Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci projektové dokumentace akce byla stanovena hodnota indikátoru „Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním“ na území obce Francova Lhota na 450 obyvatel. V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že ohrožených obyvatel je aktuálně 697, z toho žádný nepatří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). V 8 objektech je 8 osob krátkodobě pobývajících. Tato hodnota se bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. » Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v obci.
Ohrožené objekty na území obce Francova Lhota - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nachází jeden ohrožující objekt, který by mohl být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o zemědělský areál v severní části intravilánu obce na hranici katastrálního území s Valašskou Senicí.
Ohrožující objekty na území obce Francova Lhota
Na území obce se dle databáze kontaminovaných míst Ministerstva životního prostředí také nachází jeden kontaminovaný objekt. Jedná se o skládku TKO Kožovo v severozápadní části katastrálního území. »
Kontaminovaná místa na území obce Francova Lhota

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Francova Lhota.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Francova Lhota u předsedy povodňové komise obce.