Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Francova Lhota 325, 756 14 Francova Lhota
Tel.: 571 458 237
E-mail: obec@francovalhota.cz
Svárov 1080, 75501 Vsetín
Tel: 571 491 504
E-mail: starosta@mestovsetin.cz
Santražiny 3312, 76001 Zlín
Tel.: 577 630 280,577 630 515
Fax: 577 043 202
E-mail: povodne@zlin.eu

V době povodně:
Třída Tomáše Bati 21, 76 190 Zlín
Tel.: 577 043 100, 577 043 172
Fax.: 577 043 102
E-mail: jiri.cunek@kr-zlinsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.