Hladinoměry - Roztoky

LG Rakovník (Rakovnický potok)

LG Rakovník se nachází ve městě Rakovník nedaleko Zábranského mlýna. Provozovatelem je PVL - Závod Berounka.

Liblín (Berounka)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ automaticky přenáší data, je umístěn na ř. km 101,3 vodního toku Berounka. Pozorování SPA je možné z mostu. Limnigrafickou stanici doplňuje srážkoměr.

Roztoky (Berounka)

Hlásný profil kat. C obce Roztoky je umístěn na levobřežním pilíři silničního mostu (silnice II. třídy č. 236) přes řeku. Jednotlivé SPA jsou barevně vyznačeny a jejich odečet probíhá od spodní hrany mostu. Profil nepřenáší data. Obec Roztoky dále varuje městys Křivoklát a obec Zbečno.

Zbečno (Berounka)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ je umístěn cca 50 m nad silničním mostem na levém břehu. Naměřené hodnoty jsou automaticky přenášeny na web. stránku Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ.