Charakteristika zájmového území

Struktura půdního fondu

Obec Roztoky se nachází v malebném údolí řeky Berounky zhruba 13 kilometrů jihovýchodně od Rakovníka a 16 kilometrů severozápadně od Berouna. Obec se nachází ve Středočeském kraji ve správním obvodě obce s rozšířenou působností Rakovník. Vesnice je situována převážně na pravý břeh řeky Berounky ve svažitém a poměrně členitém terénu. V obci se nachází silniční a železniční most přes Berounku a také železniční zastávka z Berouna do Rakovníka. Nadmořská výška se zde pohybuje od 227 m n. m. (hladina Berounky u mostu) až po 354 m n. m. (vodárna na návrší Čihadlo). Území obce se nachází v CHKO Křivoklátsko.

K Roztokám patří i vesnice Karlov (asi 5 kilometrů jihovýchodně od zástavby Roztok, 4 km západně od Nového Jáchymova), která však oficiálně netvoří samostatné katastrální území ani místní část. V centru zástavby vsi je Dvůr Karlov, založený v sedmdesátých letech osmnáctého století Karlem Egonem I. zu Fürstenberg. Dvůr byl jako unikátní kruhový hospodářský objekt prohlášen za kulturní památku. Ve dvou třetinách cesty z Roztok do Karlova se nachází Leontýnský zámek. Průmysl zastupuje zejména strojírna v horní části Roztok (bývalá TOS Roztoky), dnes firma Permon s. r. o. - výroba a prodej hydraulické techniky a pila poblíž nádraží.

K 1. 1. 2021 bydlelo v obci Roztoky 1 084 obyvatel. K datu 31. 12. 2020 rozloha katastrálního území obce činila 2 220,9 ha.

Využití pozemků v obci Roztoky (dle ČSÚ ke dni 31. 12. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 487,6 ha 22 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 15,3 ha 0,7 %
Sady 7,2 ha 0,3 %
Trvalé travní porosty 135,9 ha 6,1 %
Lesní půda 1 423,9 ha 64,1 %
Vodní plochy 24,3 ha 1,1 %
Zastavěné plochy 19,2 ha 0,9 %
Ostatní plochy 107,5 ha 4,8 %
Celková výměra k. ú. 2 220,9 ha 100 %


V rámci využití půdy na území obce Roztoky převažují smíšené lesy. V okolí kulturní památky Dvůr Karlov se nachází rozsáhlé pozemky s ornou půdou a trvalými travními porosty.

Katastrální území obce Roztoky na Základní mapě 1 : 10 000

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geomorfologického hlediska náleží obec Roztoky do Hercynského systému, provincie Česká vysočina, subprovincie Poberounská soustava, oblasti Brdská oblast, celku Křivoklátská vrchovina, podcelku Zbirožská vrchovina a okrsku Vlastecká vrchovina.

Vlastecká vrchovina, jejíž reliéf je značně členitý, se rozkládá na pravém břehu Berounky podél SZ okraje Zbirožské vrchoviny. Je tvořena z kambrických ryolitů , dacitů a andezitů křivoklátsko-rokycanského pásma, porušených příčnými zlomy ve směru SZ – JV. Její povrch má erozně denudační charakter se silně rozčleněnými hlubokými roklemi četných přítoků Berounky. Na vrcholech příkrých meziúdolních hřbetů se vyskytují hojné skalní tvary vzdorující zvětrávání a odnosu. 

Digitální model reliéfu obce Roztoky 

Sklonitost na území obce Roztoky

Vzhledem k nadmořské výšce je nejsevernější a severozápadní oblast území obce položena nejníže (350 m n. m. a méně). Je zde poměrně vysoká sklonitost, jelikož je lokalita pod značným vlivem erozního zařezávání Berounky do méně odolného horninového materiálu. Naopak nejvýše položené území, od něhož se odvíjí i značná sklonitost (26° a více), se táhne ve středu katastrálního území obce směrem od SV k JZ (501 m n. m. a více). V jižní části se pak nadmořská výška pohybuje v rozmezí 451 – 500 m n. m., kde je zastoupena nižší sklonitost (převažuje 0°) terénu s převážně rovinatým povrchem.

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá celé katastrální území obce Roztoky do mírně teplé klimatické oblasti MT11.

Charakteristika mírně teplé oblasti MT11

Charakteristika
MT11
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50