Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Roztoky 128, 270 23 Roztoky
Tel.: 313 558 113, 778 546 438
E-mail: urad@obec-roztoky.cz, starosta@obec-roztoky.cz
Na Sekyře 166, 269 01 Rakovník
Tel.:
 313 259 111 
E-mail: posta@murako.cz

Vedoucí odboru živ. prostředí
- RNDr. Alena Škoudlínová
Tel.:
 313 259 292, 724 191 240

E-mail: askoudlinova@murako.cz

Vedoucí oddělení vodního hospodářství - Ing. Miroslava Kučerová
Tel.: 313 259 237
E-mail: mkucerova@murako.cz

Krajský úřad, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 111
E-mail: podatelna@kr-s.cz

Vedoucí odboru živ. prostředí - Ing. Josef Keřka, Ph.D.
Tel.: 257 280 396
E-mail: kerka@kr-s.cz

Vedoucí oddělení vodního hospodářství - Dr. Ing. Marcela Burešová, MPA
Tel.: 257 280 562
E-mail: buresovamar@kr-s.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra