Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Rakovník.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Roztoky.

Osoby na území obce Roztoky budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodni na Berounce dosahující úrovně Q20 může dojít k zaplavení a uzavření silnice III/23621 z Roztok do Karlovy Vsi. K dopravnímu omezení může dojít u hřiště v Roztokách. Objízdná trasa směrem na Karlovu Ves, případně k odříznutým domům v Roztokách vede přes část obce Roztoky - Karlov a dále přes obec Karlova Ves. Objízdná trasa má přibližně 15 km. »
Dopravní omezení na území obce Roztoky
Objízdné trasy na území obce Roztoky

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.