Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Roztoky je při povodni ohrožováno 46 budov, které trvale obývá přibližně 183 obyvatel, z toho 6 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Na území obce Roztoky se v záplavovém území také nachází více rekreačních objektů, které mají kapacitu okolo 120 ubytovacích míst. Kontakty na provozovatele rekreačních areálů jsou uvedeny v kap. Důležité kontaktyOhrožené objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Roztoky - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nachází čtyři ohrožující objekty, který by mohl být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Sklad společnosti AKM Oil, s. r. o. v areálu Permon 1 má zpracovaný havarijní plán a provozní řád, jehož kopie je uložena na obecním úřadě.

Ohrožující objekty na území obce Roztoky
Kontaminovaná místa na území obce Roztoky

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Roztoky.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Roztoky u předsedy povodňové komise obce.