Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Nad obcí Horní Loděnice dochází k rozlivům na zemědělské pozemky při Q100, místy i při Q20. V horní části intravilánu obce (od silničního mostu do Dalova) dochází k rozlivům mimo koryto Trusovického potoka i při Q5. Zástavba je ohrožena i při Q20, ale ve větší míře při Q100. Pod lávkou (u soutoku s Dalovským potokem) se voda při povodních rozlévá na louky v obci, v této části obce se nenachází žádné stavby. V centrální části obce jsou ohroženy domy při Q20 (budova pohostinství), škola a sokolovna při Q100. Pod silničním mostem (silnice Šternberk - Opava), je ohrožen dům č. p. 104 i při Q5, dům č. p. 51 je ohrožen při Q100. Dále se voda rozlévá na zemědělské pozemky.
Na území obce Horní Loděnice je při povodni ohrožováno zhruba 17 budov, které trvale obývá asi 27 obyvatel. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Horní Loděnice - agregované. 

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území obce Horní Loděnice
Kontaminovaná místa na území obce Horní Loděnice

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Horní Loděnice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Horní Loděnice u předsedy povodňové komise obce.