Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Horní Loděnice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Horní Loděnice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Správním územím obce Horní Loděnice protékají vodní toky Trusovický potok, Dalovský potok a další nepojmenované přítoky.

Vodní toky na území obce Horní Loděnice

Trusovický potok pramení v lesích severně nad obcí Horní Loděnice v nadmořské výšce 578 m n. m., poté protéká zemědělskou krajinou. Okolí vodního toku je tvořeno zemědělskými pozemky (převážně loukami), břehy jsou porostlé břehovými porosty. Na území obce protéká Trusovický potok v ř.km 21,2 - 27 ř.km. V obci Horní Loděnice protéká Trusovický potok mezi zahradami rodinných domů a loukami. Břehy jsou místy zpevněny kameny. Trusovický potok je levostranným přítokem Moravy v Olomouci (v Černovíře). Celková délka toku je 30 km. Správcem toku je Povodí Moravy, s. p.

Dalovský potok pramení v lese severozápadně od obce v nadmořské výšce 598 m n. m. Okolí potoka je tvořeno nejdříve lesy, poté zemědělskými pozemky (orná půda a louky). Nad obcí Horní Loděnice je na Dalovském potoce rybník. Soutok Dalovského potoka a Trusovického potoka (náhonu) se nachází v obci Horní Loděnice.

Základní hydrologické charakteristiky Trusovického potoka

Místo profiluř. kmN-leté průtoky [m3/s]
151050100
Horní Loděnice (Trusovický potok) 24,7 4,5 9,5 11,7 17,1 19,6

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Horní Loděnice

Přehled vodních děl na území obce Horní Loděnice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Horní Loděnice se nachází jedna vodní nádrž na Dalovském potoce nazývající se Loděnický rybník. Podrobnější popis se nachází v kapitole Odtokové poměry.