Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Správním územím obce Horní Loděnice protékají vodní toky Trusovický potok, Dalovský potok a další nepojmenované přítoky.

Vodní toky na území obce Horní Loděnice

Trusovický potok pramení v lesích severně nad obcí Horní Loděnice v nadmořské výšce 578 m n. m. Poté protéká zemědělskou krajinou, okolí vodního toku je tvořeno zemědělskými pozemky (převážně loukami), břehy jsou porostlé břehovými porosty. Na území obce protéká Trusovický potok v km 21,2 - 27 km. V obci Horní Loděnice protéká Trusovický potok mezi zahradami rodinných domů a loukami. Břehy jsou místy zpevněny kameny. Trusovický potok je levostranným přítokem Moravy v Olomouci (v Černovíře). Celková délka toku je 30 km. Správcem toku je Povodí Moravy, s.p.

Dalovský potok pramení v lese severozápadně od obce v nadmořské výšce 598 m n. m. Okolí potoka je tvořeno nejdříve lesy, poté zemědělskými pozemky (orná půda a louky). Nad obcí Horní Loděnice je na Dalovském potoce rybník. Soutok Dalovského potoka a Trusovického potoka (náhonu) se nachází v obci Horní Loděnice.

Základní hydrologické charakteristiky Trusovického potoka a Dalovského potoka

Místo profiluř. kmN-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Most Horní Loděnice - Davlov 25,4 3,36 5,17 7,42 9,03 10,6 12,5 14,0
Pod Davlovským potokem --- 4,54 6,61 9,50 11,7 14,0 17,1 29,6