Charakteristika zájmového území

Obec Horní Loděnice leží v Olomouckém kraji ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Šternberk. Obec je vzdálena od Šternberka 11 km severovýchodně a od Olomouce 28 km na severovýchod. Obec má jen jednu část obce (Horní Loděnice) a je tvořena dvěma katastrálními územími (KÚ Horní Loděnice a KÚ Nové Dvorce), které jsou zároveň základními sídelními jednotkami (Horní Loděnice, Nové Dvorce). V obci Horní Loděnice žilo k 1. 1. 2021 celkem 335 obyvatel.

Nejbližší nemocnice se nachází ve Šternberku (Středomoravská nemocniční a. s. - odštěpný závod Nemocnice Šternberk). Výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby je ve Šternberku. V Olomouci se nachází heliport letecké záchranné služby Olomouckého kraje. Požární stanice HZS Olomouckého kraje se nachází ve Šternberku. V obci působí Sbor dobrovolných hasičů.

Správní území obce protínají dvě silnice I. třídy č. 46 (Olomouc - Šternberk - Opava) a č. 45 (Horní Loděnice - Bruntál - Krnov). Další silniční komunikací je silnice III. třídy mezi obcí Horní Loděnice a místní částí Šternberka Dalov.

Katastrální území obce Horní Loděnice

Katastrální území obce Horní Loděnice

Obec Horní Loděnice na leteckém snímku

Obec Horní Loděnice na leteckém snímku

Geomorfologické charakteristiky

Území obce Horní Loděnice leží v údolí Trusovického potoka na úpatí Nízkého Jeseníku. Nadmořská výška se pohybuje od 530 m v údolí po 620 m. Geomorfologicky území obce leží v Jesenické oblasti, v celku Nízký Jeseník, v podcelku Domašovská vrchovina. Většina obce leží v okrsku Libavská vrchovina, západní část území leží v okrsku Jívovská vrchovina.

Struktura půdního fondu

V území obce Horní Loděnice jednoznačně dominuje půdní typ kambizem oglejená mesobazická. Na některých zalesněných plochách se lokálně nachází půdní typ pseudoglej modální. Podél vodních toků se v celém území nachází glej modální nebo glej fluvický.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 1 819,5 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (660,3 ha). Následují trvalé travní porosty (627,5 ha), lesní půda (360,1 ha), ostatní plocha (141,4 ha), vodní plocha (17,5 ha), zastavěná plocha (9,9 ha) a zahrady (2,9 ha).

Využití pozemků v obci Horní Loděnice (dle ČSÚ k 31. 12. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 660.3 ha 36.2 %
Zahrada 2.9 ha 0.2 %
Trvalý travní porost 627.5 ha 34.5 %
Lesní půda 360.1 ha 19.8 %
Vodní plocha 17.5 ha 1.0 %
Zastavěná plocha 9.9 ha 0.5 %
Ostatní plocha 141.4 ha 7.8 %
Celková výměra k. ú. 1 819.5 ha 100.0 %

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961 - 2000) spadá území obce do mírně teplé oblasti MT3, jižní část katastru pak okrajově zasahuje do mírně teplé oblasti MT7.

Na území obce Horní Loděnice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) v intervalu 7,1 - 8 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 701 - 800 mm.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti MT3 a MT7

Charakteristika MT3 MT7
Počet letních dnů 20 - 30 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 140 - 160
Počet mrazových dnů 130 - 160 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50