Charakteristika zájmového území

Obec Horní Loděnice leží v Olomouckém  kraji ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Šternberk. Obec je vzdálena od Šternberka 11 km severovýchodně a od Olomouce 28 km na severovýchod. Obec má jen jednu část obce (Horní Loděnice) a je tvořena dvěma katastrálními územími (KÚ Horní Loděnice a KÚ Nové Dvorce), které jsou zároveň základními sídelními jednotkami (Horní Loděnice, Nové Dvorce). V obci Horní Loděnice žilo k 1. 1. 2018 celkem 326 obyvatel.

Využití pozemků v obci Horní Loděnice (k 31.12.2017)

  Plocha Zastoupení
Orná půda 660.3 ha 36.2 %
Zahrady 2.9 ha 0.2 %
Trvalé travní porosty 627.5 ha 34.5 %
Lesní půda 360.3 ha 19.8 %
Vodní plochy 17.5 ha 1%
Zastavěná plochy 9.9 ha 0.5 %
Ostatní plochy 141.3 ha 7.8 %
Celková výměra k.ú. 1819.7 ha 100%

Katastrální území obce Horní Loděnice

Území obce Horní Loděnice leží v údolí Trusovického potoka na úpatí Nízkého Jeseníku. Nadmořská výška se pohybuje od 530 m n. m. v údolí po 620 m n. m. Geomorfologicky území obce leží v Jesenické oblasti, v celku Nízký Jeseník, v podcelku Domašovská vrchovina. Většina obce leží v okrsku Libavská vrchovina, západní část území leží v okrsku Jívovská vrchovina.

Z klimatického hlediska leží území v mírně teplé oblasti, mírně vlhké, vrchovinné. Průměrný roční úhrn srážek je 500 - 600 mm (průměrný úhrn srážek na jaře je 150 - 200 mm, v létě 250 - 300 mm, na podzim 125 - 150 mm a v zimě 0 - 100 mm. Průměrný počet dní v roce se sněhovou pokrývkou je 80 - 100. Průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou > 20 cm je 30 - 50 dní. Průměrná roční teplota vzduchu je 6 - 7 °C (průměrná teplota vzduchu na jaře je 6 - 7 °C, v létě 14 - 15 °C, na podzim 6 - 7 °C a v zimě -3 až -2 °C).

V obci se nenachází žádné zařízení zdravotních ani sociálních služeb, pouze mateřská škola. Nejbližší nemocnice se nachází ve Šternberku (Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Šternberk). Výjezdová stanoviště zdravotnické záchranné služby je ve Šternberku. V Olomouci se nachází heliport letecké záchranné služby Olomouckého kraje. Požární stanice HZS Olomouckého kraje se nachází ve Šternberku. V obci působí Sbor dobrovolných hasičů.

Správní území obce protínají dvě silnice I. třídy č. 46 (Olomouc - Šternberk -Opava) a č. 45 (Horní Loděnice - Bruntál - Krnov). Další silniční komunikací je silnice III. třídy mezi obcí Horní Loděnice a místní částí Šternberka Dalov.

Obec Horní Loděnice na leteckém snímku