Odtokové poměry

Vodní tok Luha má na území obce Jeseník nad Odrou oficiálně stanovené záplavové území včetně aktivní zóny ZÚ v úseku ř. km 0,000 - 3,865, které bylo vyhlášené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a nabývá platnosti od 20. 5. 2003 (č. j. ŽPZ/3557/03) a v úseku ř. km 3,865 - 9,120, které bylo vyhlášené Městským úřadem Nový Jičín a nabývá platnosti od 15. 05. 2015 (č. j. OŽP/29611/2015). »
Dále má na území obce Jeseník nad Odrou oficiálně stanovené záplavové území vodní tok Odra (včetně aktivní zóny ZÚ) v úseku ř. km 28,500 - 80,800, které bylo vyhlášené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a nabývá platnosti od 23. 2. 2006 (č. j. MSK 37663/2006). »
Kromě území ohroženého vyššími stavy a průtoky vodních toků představují riziko přívalové srážky a také dlouhotrvající deště, kdy je povodí přesycené. Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů. »

Odtokové poměry dále ovlivňují:

 • ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů. 
 • větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území
 • sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích zejména v korytech drobných toků ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky
 • výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích
Jelikož území obce leží v karpatském flyšovém pásmu, tak je díky charakteru podloží (rytmické střídání pískovců a jílovců) velice náchylné ke svahovým sesuvům. Ty zejména mohou hrozit v době vysokých úhrnů srážek, kdy dochází k saturaci podloží a vlivem vyšší hmotnosti a zároveň menšímu tření vrstev může dojít k menším či větším sesuvům. V době vysokých úhrnů srážek nebo za povodní je potřeba kontrolovat stabilitu svahů na území obce - zejména v okolí obytných budov a podél vodních toků. Česká geologická služba zmapovala na území obce uklidněné a dočasně uklidněné sesuvy, které jsou dostupné jako dotazovatelná vrstva na jejich internetových stránkách - http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/. Mapová vrstva sesuvných území je také dostupná v mapové prohlížečce digitálního povodňového plánu obce. »
Na území obce Jeseník nad Odrou bylo stanoveno několik míst, které můžou omezovat odtokové poměry - lávky a mosty: 
 • Lávka pro pěší - Jeseník nad Odrou »
 • Silniční most - Jeseník nad Odrou »
 • Silniční most u OÚ - Jeseník nad Odrou »
 • Most místní komunikace - Jeseník nad Odrou »
 • Lávka pro pěší - Jeseník nad Odrou »
 • Lávka u Jesenického rybníka »
 • Silniční most - Jeseník n. Odrou »
 • Hůrka - Mostky a lávky »
 • Polouvsí - Most 0485-1 »
 • Zatrubnění - Blahutovice »
 • Lávka pro pěší - Jeseník nad Odrou »
 • Most místní komunikace - Jeseník nad Odrou »

Více viz Přirozená povodeň - Historické povodně.

Místa omezující odtokové poměry na území obce Jeseník nad Odrou

Místa omezující odtokové poměry v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


Místa omezující odtokové poměry

 


Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Na území obce Jeseník nad Odrou byla stanovena dvě místa, která jsou ohrožena přívalovou povodní - západní část obce Jeseník nad Odrou (poblíž č. p. 20) a východní část obce Hůrka (severní části Hůreckého lesa) »
Místa ohrožená přívalovou povodní na území obce Jeseník nad Odrou

Stanovení míst ohrožení přívalovými povodněmi metodou kritických bodů

Metodou tzv. kritických bodů byla Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno území, které může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické body byly stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. K zařazení dráhy soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři parametry: velikost přispívající plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívající plochy (>= 3,5 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (>= 40 %). V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly zohledněny pouze dva parametry a to velikost přispívající plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný sklon přispívající plochy (>= 5,0 %). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v měřítku 1: 500 000. »

Zhodnocení vzniku přívalových povodní na území obce Jeseník nad Odrou metodou kritických bodů

Charakteristika kritických bodů na území obce Jeseník nad Odrou

Kritický bod Průměrný sklon Podíl orné půdy Plocha povodí kritického bodu
20106882 4,031 % 99,526 % 70,65 ha
20107003 8,803 % 85,681 % 229,91 ha

Identifikace odtokových linií s přispívající plochou povodí > 5 ha

V rámci projektu "Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice" byla vytvořena mapová kompozice odtokové poměry, z níž je čerpáno v následujícím grafickém výstupu. Jedná se o identifikaci odtokových linií (dráhy přímého povrchového odtoku) s přispívající plochou povodí > 5 ha. Tyto odtokové linie mohou dát za vznik soustředěnému povrchovému odtoku, který může způsobit škody na území obce Jeseník nad Odrou. Odtokové linie nezohledňují aktuální využití pozemků ani jiné skutečnosti, které mají vliv na přerušení soustředěného povrchového odtoku.

Odtokové linie na území obce Jeseník nad Odrou

Ke sledování vývoje přívalových povodní slouží následující odkazy:

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Ledové jevy

Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje správce. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.

Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým hydrometeorologickým ústavem, nepatří toky ve správním území obce Jeseník nad Odrou mezi kritické. Přesto je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkách přes koryto vodoteče. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér může vybřežovat i při malých průtocích.
Místa výskytu ledových jevů na území obce Jeseník nad Odrou

Místa výskytu ledových jevů v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Vodní díla

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou:

 • vodní nádrž - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku.
 • jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům.
Na území obce Jeseník nad Odrou se nachází na horním toku Luhy několik rybníků, jejichž protržení může vyvolat povodeň většího rozsahu. Jedná se o Heřmanické rybníky, Horní a Dolní rybník, Jesenický rybník, rybník Blahutovice a Polomské rybníky »
Seznam významných vodních děl ovlivňujících odtokové poměry na území obce Jeseník nad Odrou

Vodní díla v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Protipovodňová opatření »

Soustava čtyř ochranných (inundačních) hrází, kdy první z nich má šířku v koruně 2 m a jedná se o nezpevněnou korunu. Výška hráze je 1,1 m, sklony vzdušného a návodního svahu jsou 1:1,5. Zbývající tři ochranné (inundační) hráze mají šířku v koruně 2 m a jedná se o nezpevněné koruny. Výška hrází je 1,2 m, sklony vzdušného a návodního svahu jsou 1:1,5. 
Protipovodňová opatření na území obce Jeseník nad Odrou