Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na území obce Jeseník nad Odrou lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Přirozenou povodní z déletrvajících regionálních srážek mohou být zasaženy všechny toky, avšak riziko je vyšší u významnějších vodních toků. Na většině drobných vodních toků a v horních povodích větších toků může dojít k povodni především vlivem lokálních přívalových srážek velké intenzity a kratšího trvání, zejména v letním bouřkovém období. Při intenzivních lokálních srážkách je řada částí obce ohrožována splachy z polí nacházejících se na svazích, když dochází ke koncentraci přívalových vod a materiálu na obecních komunikacích a lesních stezkách. »
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Jeseník nad Odrou, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

 

Historické povodně

V noci ze středy 24. 6. na 25. 6. 2009 došlo v obci Jeseník nad Odrou ke katastrofálním záplavám. Tyto postihly Jeseník nad Odrou a další části obce - Polouvsí, Hůrku a Blahutovice. Záplavy byly způsobeny přívalovými dešti v povodí Odry. V částech Jeseník nad Odrou a Polouvsí byly způsobeny rozvodněním říčky Luha, jejíž vodoteč prochází středem obou částí obce a díky přílivové vlně způsobila obrovské škody na obecním i soukromém majetku. V části Hůrka byly škody způsobeny rozvodněním Hůreckého potoka a v části Blahutovice rozvodněním levého přítoku Lučického potoka.

Povodeň poškodila přes 150 nemovitostí občanů a 21 obecních budov. Celkové škody dosáhly 320 miliónů korun. Po povodni muselo být zdemolováno 23 budov.

Centrum obce při povodni v roce 2009

 

Následky povodní v Jeseníku nad Odrou