Stupně povodňové aktivity

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p., Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytují varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území města Králíky může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Tichá Orlice, Králický potok, Lipkovský potok, Heřmanický potok a Boříkovický potok. Pro varování a včasnou ochranu města slouží následující hlásné profily:

Hlásné profily s platnými SPA pro území města Králíky:
 • Hlásný profil kat. C - Králíky, Králický potok »
  Profil leží na silničním mostě přes Králický potok v ř. km 2,43, u č. p. 115.
 • Hlásný profil kat. B - Lichkov, Tichá Orlice »
  Profil se nachází v obci Lichkov na levém břehu řeky Tiché Orlice v ř. km 92,8. 
 • Hlásný profil kat. C - Horní Lipka, Lipkovský potok » 
  Profil leží na silničním mostě přes Lipkovský potok v ř. km 8,230.
 • Hlásný profil kat. C - Dolní Lipka, Lipkovský potok »
  Profil leží na Lipkovském potoce na silničním mostě v ř. km 5,980.
 • Hlásný profil kat. C - Dolní Boříkovice, Boříkovický potok »
  Profil leží na Boříkovském potoce na silničním mostě v ř. km 1,71, u č. p. 26.
 • Hlásný profil kat. C - Heřmanice, Heřmanický potok »
  Profil leží na silničním mostě přes Heřmanický potok v ř. km 2,62.
Hlásné profily využitelné pro lepší orientaci a informovanost o povodňové situaci:
 • Hlásný profil kat. C - Červená Voda, Tichá Orlice »
  Značky pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou umístěny na silničním mostě v ř. km 101,107. 
 • Hlásný profil kat. C - Dolní Morava, Morava »
  Profil je umístěn na silničním mostě v přilehlé části jižně od obce Dolní Morava. 

Směrodatné a doplňkové hlásné profily pro území města Králíky

Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Na území města Králíky nastává I. SPA:

 • dosažením stavu 110 cm na hlásném profilu kategorie B Lichkov, Tichá Orlice
 • dosažením stavu 111 cm na hlásném profilu kategorie C Králíky, Králický potok
 • dosažením stavu 132 cm na hlásném profilu kategorie C Horní Lipka, Lipkovský potok
 • dosažením stavu 179 cm na hlásném profilu kategorie C Dolní Lipka, Lipkovský potok
 • dosažením stavu 52 cm na hlásném profilu kategorie C Dolní Boříkovice, Boříkovický potok
 • dosažením stavu 61 cm na hlásném profilu kategorie C Heřmanice, Heřmanický potok
 • při vydání výstrahy ČHMÚ
 • při zjištění chodu ledové kaše, či prvním zjištění růstu dnového ledu
 • při příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území města, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny).

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části města), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba.

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.

Na území města Králíky je II. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 150 cm na hlásném profilu kategorie B Lichkov, Tichá Orlice
 • dosažením stavu 201 cm na hlásném profilu kategorie C Králíky, Králický potok
 • dosažením stavu 160 cm na hlásném profilu kategorie C Horní Lipka, Lipkovský potok
 • dosažením stavu 181 cm na hlásném profilu kategorie C Dolní Lipka, Lipkovský potok
 • dosažením stavu 127 cm na hlásném profilu kategorie C Dolní Boříkovice, Boříkovický potok
 • dosažením stavu 108 cm na hlásném profilu kategorie C Heřmanice, Heřmanický potok
 • při přechodném výrazném zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, případně nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností 
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce vodního toku
 • vyhlášením II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Králíky nebo povodňovou komisí Pardubického kraje)

Vyhlášením II. SPA se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Na území města Králíky je III. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 210 cm na hlásném profilu kategorie B Lichkov, Tichá Orlice
 • dosažením stavu 359 cm na hlásném profilu kategorie C Králíky, Králický potok
 • dosažením stavu 180 cm na hlásném profilu kategorie C Horní Lipka, Lipkovský potok
 • dosažením stavu 353 cm na hlásném profilu kategorie C Dolní Lipka, Lipkovský potok
 • dosažením stavu 158 cm na hlásném profilu kategorie C Dolní Boříkovice, Boříkovický potok
 • dosažením stavu 257 cm na hlásném profilu kategorie C Heřmanice, Heřmanický potok
 • při bezprostředním zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může ohrožovat majetek či životy obyvatel
 • při výrazném překročení limitních srážek na srážkoměru města - vzniku přívalové povodně ve městě
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 16 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce toku
 • vyhlášením III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně (povodňovou komisí ORP Králíky nebo povodňovou komisí Pardubického kraje)
Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)