Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů

O průběhu historických povodní v povodí Košáteckého potoka je dochována celá řada záznamů (v dobovém tisku, v databázi ČHMÚ). Nejstarší známou povodní na Košáteckém potoce je situace z poloviny června roku 1879. Nejvýznamnější zaznamenané povodňové stavy jsou z let 1891, 1909, 1934, kdy byla zasažena zejména střední a dolní část povodí. Typická náhlá letní povodeň z přívalových srážek postihla obec Kropáčovu Vrutici v roce 1934. Srážkové úhrny dosahovaly hodnot až 90 mm za hodinu a bylo zaplaveno velké množství domů a také místní cihelna. Cihelna byla zaplavena i při menších povodních v roce 1922 a 1931 (JAKUBÍNSKÝ, Jiří. Vliv úprav vodních toků na odtokové procesy a průběh povodní (na příkladu povodí Košáteckého potoka). Brno, 2011. Diplomová práce. Masarykova Univerzita).

Poslední povodně, které postihly obec, jsou povodně z přívalových srážek v roce 2008. Vlivem vysokých úhrnů srážek došlo ke splachu orné půdy z pole nad obcí a zatopení několika zahrad a obytných domů č.p. 24 a 4.

Ohrožení povodněmi se pravidelně opakuje při větších přívalových srážkách.
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Kropáčova Vrutice, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.