Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci projektové dokumentace akce byla stanovena hodnota indikátoru „Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním“ na území městyse Nosislav na 24. V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že ohrožených obyvatel je aktuálně 300 z toho 231 je krátkodobě pobývajících a zbylých 69 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem městyse. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. » Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v městysi.
Ohrožené objekty na území městyse Nosislav - agregované

Ohrožené objekty na území městyse Nosislav s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

V záplavovém území v katastru městyse se nachází dva ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o Elakov Production, s. r. o. a čistírnu odpadních vod. ČOV se nachází na pravém břehu řeky Svratky.
Ohrožující objekty na území městyse Nosislav
Kontaminovaná místa na území městyse Nosislav

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem městyse jejich vlastníci.

Povodňový orgán městyse potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem městyse Nosislav.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na úřadě městyse Nosislav u předsedy povodňové komise městyse.