Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise městyse Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Židlochovice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v městysu, povodňová komise městyse Nosislav.

Osoby na území městyse Nosislav budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek městyse.

Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení a následnému zneprůjezdnění úseku silnice II/425 na začátku městyse směrem od Židlochovic. Další dopravní omezení může nastat na místní komunikaci (bývalé hlavní silnici) na ulici Komenského, která se nachází v jižní části městyse. Konkrétní objízdné trasy budou stanoveny operativně členy PK v součinnosti s PČR. »
Dopravní omezení na území městyse Nosislav
Objízdné trasy na území městyse Nosislav

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.