Charakteristika zájmového území

Městys Nosislav se nachází v Jihomoravském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Židlochovice. K 31. 12. 2021 bylo v městysu evidováno 1 349 obyvatel. Velikost městyse činí 1 706,1 ha.

Územím městyse prochází dálnice D2. Na západní straně katastru prochází silnice II/416 v úseku Židlochovice - Pohořelice, městysem pak silnice II/425 v úseku Židlochovice - Velké Němčice.

Katastrální území městyse Nosislav

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Městys se rozkládá při vodním toku Svratka v Dyjsko-svrateckém úvalu, nedaleko jeho hranice se Ždánickým lesem. Převážná část zastavěného území městyse se nachází na levém břehu Svratky, která přitéká do katastru od severu a jejíž směr určuje od začátku trasu dvou hlavních ulic v délce přes dva kilometry.

Městys leží v nížinatém terénu, z geomorfologického hlediska se nachází v provincii Západní karpaty, subprovincii Vněkarpatské sníženiny, oblasti Západní vněkarpatské sníženiny a celku Dyjsko-svratecký úval. Západní část katastru poté náleží do podcelku Dyjsko-svratecká niva a východní část katastru do podcelku Pracká pahorkatina.
Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje převážně mezi 100–200 m. Nejvyšším bodem v katastru je vrch Dlouhá liška s výškou 237 m n. m. 

Z geologického hlediska lze v sledované oblasti vyčlenit dvě výrazně odlišné jednotky. S a SV část městyse je geologicky poměrně pestrá, s převahou marinních sedimentů terciérního, popř. kvartérního stáří. Na svazích a při úpatí masívu to jsou převážně zpevněné i nezpevněné jíly, jílovce a slínovce, ve vyšších partiích pak nezpevněné písky, pískovce a slepence. Celou tuto oblast překrývají různě mocné vrstvy spraší a sprašových hlín, ze kterých ostrůvkovitě vystupují terciérní vápence. Část k. ú. ležící J a JZ od Svratky je naopak z geologického hlediska velmi monotónní. Najdeme zde pouze fluviální, převážně nezpevněné, sedimenty a to písky, štěrky a štěrkopísky.

V katastrálním území městyse se nachází několik maloplošných zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit. Konkrétně se zde nachází tři přírodní památky Přísnotický les, Nosislavská zátočina a Knížecí les. Mezi evropsky významné lokality patří Přísnostický les a Knížecí les.


Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 1 706,1 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území městyse vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (1017,5 ha) a lesní půda (309 ha). Zbytek tvoří ostatní plochy (111,1 ha), vinice (102,4 ha), sady (73,6 ha), vodní plochy (27,1 ha), zastavěné plochy (24,2 ha), trvalé travní porosty (21,9 ha) a zahrady (19,1 ha).

Využití pozemků v městyse Nosislav (dle ČSÚ k 31. 12. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1017,5 ha 59,7 %
Vinice 102,4 ha 6 %
Zahrady 19,1 ha 1,1 %
Sady 73,6 ha 4,3 %
Trvalé travní porosty 21,9 ha 1,3 %
Lesní půda 309 ha 18,1 %
Vodní plochy 27,1 ha 1,6 %
Zastavěné plochy 24,2 ha 1,4 %
Ostatní plochy 111,1 ha 6,5 %
Celková výměra k. ú. 1706,1 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Na území městyse Nosislav je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 400 - 500 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé klimatické oblasti T4..

Lokalita se tak vyznačuje velmi dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým přechodným obdobím a krátkou a mírně teplou zimou. 

Charakteristika vybrané oblasti T4

Charakteristika T4
Počet letních dnů 60 - 70
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 170 - 180
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 19 - 20
Průměrná teplota v dubnu [°C] 9 - 10
Průměrná teplota v říjnu [°C] 9 - 10
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 80 - 90
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 300 - 350
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 110 - 120
Počet jasných dnů 50 - 60