Zvláštní povodeň

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy. Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

  • technická příčina havárie díla
  • silné zemětřesení
  • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze
  • válečný konflikt
  • teroristický útok

Rybníky většinou nemají dostatečně kapacitní výpusti a přelivy a lze předpokládat, že při větších povodních může docházet k přelití hrází. Pokud by došlo k přelití hrází, nebo se vlivem vyšších hladin zvýší průsaky hrázemi, hrozí destrukce hráze a přirozenou povodeň může zhoršit ještě "zvláštní povodeň". V případě soustav rybníků může porucha hráze v horní části povodí způsobit poruchy dalších hrází.

Ohrožení zvláštní povodní

V katastrálním území obce se nachází několik vodních nádrží, které mohou mít vliv na odtokové poměry. » 
Kontakty na příslušné subjekty v příloze: Důležité kontakty - část Objekty na vodním toku

Podnět pro vyhlášení SPA dává příslušnému povodňovému orgánu provozovatel vodního díla (obsluha vodního díla) při výskytu neobvyklých jevů a skutečností sledovaných v rámci obchůzek vodního díla.

Takovými jevy a skutečnostmi jsou např.:

  • Plnění rybníku nad max. hladinu a hrozí přelití hráze,
  • výskyt průsaků nebo podmáčených a zabahněných míst pod hrází, v hrázi,
  • eroze tělesa hráze při prudkých lijácích,
  • vývraty stromů na tělese hráze apod.

V případě rychlého nepříznivého vývoje zahájí obsluha vodního díla varovná a nouzová opatření k odvrácení havárie, resp. k minimalizaci škod podle vlastního uvážení.

Pokud je nebezpečí z prodlení, musí obsluha díla a povodňový orgán varovat obce na toku co nejrychleji za využití všech dostupných komunikačních prostředků.