Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami. Tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes100mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně). Bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • Zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na území obce Ostrožská Nová Ves lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Přirozenou povodní z déletrvajících regionálních srážek mohou být zasaženy všechny toky, avšak riziko je vyšší u významnějších vodních toků. Na většině drobných vodních toků a v horních povodích větších toků může dojít k povodni především vlivem lokálních přívalových srážek velké intenzity a kratšího trvání, zejména v letním bouřkovém období. Při intenzivních lokálních srážkách je řada částí obce i přidružených obcí ohrožována rovněž splachy z polí nacházejících se na svazích. »

Místa ohrožená přívalovou povodní na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Historické povodně

Obce Mikroregionu Ostrožsko byly povodněmi zasaženy v letech 1997,1998,1999, 2002, 2008, 2009 a dvakrát v roce 2010. Rozsah škod v obcích byl největší v roce 1997. Od té doby se obce snaží budovat protipovodňová opatření, ale zatím se nepodařilo povodním zamezit úplně.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001370.00137
starting _require0.028760.03013
end _require0.00010.03023
starting _initRouter2.0E-50.03025
finishing _initRouter0.076480.10673
starting init0.009250.11598
finishing init0.061130.17711
starting postDispatch0.06280.2399
finishing postDispatch0.516110.75601
finish2.0E-50.75603