Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů v jednotlivých obcích SO ORP Jeseník srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Řada ohrožených objektů leží v oblastech u vodních toků bez vyhlášeného záplavového území, případně je ohrožována přívalovými povodněmi. »

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků se nachází několik ohrožujících objektů, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »

Seznam ohoržených úseků toků ve správě Povodí Odry s.p., ohrožené objekty, ohrožující objekty, kontaminovaná místa a seznam ČOV v jednotlivých obcích SO ORP Jeseník jsou vypsány v následujích tabulkách.

Ohrožené úseky toků ve správě Povodí Odry, na území ORP Jeseník

Tok, staničení Místo Průtok N-letost
Bělá, 30,500 – 23,000 Ohrožena zástavba v obci Bělá pod Pradědem 30 -55 ~Q10
Bělá, 23,000 – 20,500 Ohrožena zástavba v obci Adolfovice 115 ~Q50
Bělá, 20,500 – 16,000 Ohrožena zástavba ve městě Jeseník 132 ~Q50
Bělá, 16,000 – 0,000 Ohrožena zástavba v obcích Česká Ves, Písečná, Široký Brod a Mikulovice 160 - 220 ~Q50
Staříč, 8,450 – 4,000 Ohrožena zástavba v obci Lipová-lázně 30 ~Q50
Staříč, 3,300 – 0,000 Ohrožena zástavba v obci Jeseník 55 ~Q100
Vindavka, 21,200 – 0,000 V celém řešeném úseku se vyskytuje 26 mostů a 50 lávek, které v naprosté většině nesplňují normové převýšení nad Q100. Jejich kapacita se pohybuje kolem Q20 95 - 125 ~Q20
Vindavka, 9,400 – 8,600 V tomto úseku se kapacita koryta pohybuje v rozmezí Q5 – Q10. Ohrožena je zejména levostranná zástavba v obci Kobylá a pravobřežní železnice, která je přelévána od Q20 65 ~Q20
Vindavka, 8,000 – 7,100 V obci Hukovice se kapacita koryta pohybuje kolem Q10. Při vyšších průtocích dochází na LB k zatopení rozptýlené zástavby a na PB k přelévání železniční trati 65 ~Q20
Vindavka, 3,500 – 2,918 Nad mostem bývalé železniční vlečky ve Vidnavě (km 2,918) je koryto kapacitní asi na průtok Q10. Od Q20 dochází k vybřežování a vytváření rozlehlé vodní zdrže na PB. Území vodní zdrže je nezastavěné, zemědělsky využívané. Mírně dotčena je pouze levobřežní zástavba 95 ~Q20
Vindavka, 1,470 – 1,200 Úsek nad ČOV pod Vidnavou je oboustranně vybřežován průtokem menším než Q20. Na PB je ohrožena zejména ČOV a několik rodinných domů 95 ~Q20
OHROŽENÉ OBJEKTY NA ÚZEMÍ SO ORP JESENÍK
OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY NA ÚZEMÍ SO ORP JESENÍK
KONTAMINOVANÁ MÍSTA NA ÚZEMÍ SO ORP JESENÍK

Seznam ČOV na území SO ORP Jeseník

Název Poznámka
ČOV Česká Ves napojeno město Jeseník a místní část Bukovice a obec Lipová-lázně
ČOV Mikulovice  
ČOV Javorník  
ČOV Kobyná nad Vindavkou  
ČOV Vidnava  
ČOV Zlaté Hory  
ČOV Ostružná napojena obec Ramzová (polovina), Petříkov
ČOV Městys Bílá Voda  
ČOV Rejvíz nevyhovující
ČOV Žulová vybudována prozatím 1 ČOV pro lokalitu „Bytovky“ (300 EO)
ČOV Ves Bílá Voda vybudována 1 ČOV pro psychiatrickou léčebnu a 25 obyvatel obce

 


Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem SO ORP Jeseník.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na vodoprávním úřadu MěÚ Jeseník.