Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Jesenicko patří mezi srážkově nejbohatší území v České republice, kdy ve vrcholové oblasti Hrubého Jeseníku je roční úhrn srážek okolo 1300 mm. Při poslední velké povodni v r. 1997 dešťové srážky nad 50 mm trvaly nepřetržitě více jak 10 dnů.

Hydrologicky je zájmové území správního obvodu ORP Jeseník součástí povodí řeky Odry (ČHP: 2-02, 2-04) a jejich přítoků: Bělé - 271 km2, která odvodňuje Hrubý Jeseník, Staříče – 53 km2 a Vidnavky – 159 km2, které odvodňují Rychlebské hory, Černého potoka - 62,5 km2, který odvodňuje Vidnavskou vrchovinu, Zlatého potoka – 24,9 km2 a Olešnice, které odvodňují Zlatohorskou vrchovinu a řady drobných vodotečí, které tvoří jejich přítoky. Tyto okrajové přítoky řeky Odry mají na území našeho státu poměrně krátkou část svého toku a netvoří u nás větší samostatná povodí. Pramení většinou v Rychlebských horách, popřípadě na severních svazích Jeseníku. Všechny ústí v Polsku do soustavy Kladské Nisy. Rozvodnice jde od Malého Dědu (1113 m) severozápadním směrem přes Červenou Horu (1333 m), Keprník (1424 m) a Šerák (1351 m) až ke státním hranicím a po nich po hřebenech Rychlebských hor až k Javorníku (774 m). Na druhou stranu od Malého Dědu severním směrem přes Orlík (1205 m) k Rejvízu, kde se stáčí východním směrem až k Albrechticím, kde opouští území ČR.

Jen malá jihozápadní část správního obvodu (katastr obce Ostružná) na odvrácené straně Hrubého Jeseníku zasahuje hydrologicky do povodí Dunaje (ČHP: 4-10), respektive jeho přítoku řeky Moravy (ČHP: 4-10-1) Branná s přítoky (ČHP: 4-10-1-028) – 23,9 km2.

Výše uvedené toky tvoří kostru říční sítě správního obvodu Jeseník. Všechny vodní toky pramení na území správního obvodu Jeseník a ze správního obvodu odtékají. Do správního obvodu ORP Jeseník nepřitéká žádná vodoteč.

Vodní toky na Jesenicku mají charakter převážně horských toků (s bystřinným prouděním), co zabezpečuje rychlý odtok vody z povodí. Velká svažitost území určuje spádové poměry vodních toků, což ovlivňuje poměrně mohutný splaveninový chod ve vodotečích a za povodní má značně devastační účinky.

Povodně v povodí drobných vodních toků jsou vyvolány převážně přívalovými srážkami. Doba mezi příčinnou srážkou a výskytem povodně v zasaženém místě na drobném vodním toku je velmi krátká (řádově v desítkách minut až hodinách). Tato „blesková“ rychlost spolu s minimem regulační prvků (nedostatek vodních nádrží) výrazně omezuje operativní opatření, která mají vliv na změnu tvaru hydrogramu (snížení maximálního průtoku, zvětšení doby doběhu). Povodňové události v malých povodích ČR se narozdíl od regionálních povodní vyskytují každoročně.

Hydrologické charakteristiky hlavních vodních toků

Řeka Bělá - Jesenická (v Polsku Biala Glucholaska) - ČHP: 2-04-04-063 je významný vodohospodářský tok a je páteřním tokem Jesenicka. Řeka pramení ve Videlském sedle ve výšce 880 m n.m., odtéká z hor na sever, od Jeseníku mění směr na severovýchodní, protíná státní hranice ČR-Polsko u Mikulovic v 307 m n.m. a ústí do Kladské Nisy (levý přítok Odry). Celková plocha povodí Bělé je na území ČR 271 km2, v Polsku 113 km2, délka toku v ČR 32,8 km, celkem 54,9 km, průměrný roční průtok u státní hranice 4,32 m3.s-1. Největším přítokem je Staříč (plocha povodí 53,4 km2), který ústí zleva v km 16,633 (16,720 dle TPE). Nad Staříčem má Bělá plochu 118,3 km2.
Koryto a okolí Bělé patřilo k nejhůře zasaženým povodněmi v r. 1997. Původně úzké, v horním toku kamenité, místy balvanité koryto bylo za povodně značně rozšířeno a na mnoha místech bylo upravováno. Stavby na řece byly za povodně 1997 značně poškozeny.
Hydrologické stanice: Domašov (vč.1930-1938), Jeseník-Bukovice (vč.1958-dosud, lg.1960-dosud), Hradec (vč. 1928 až 1949), Mikulovice (vč.1928-, lg 1937-).
Řeka Bělá ohrožuje přímo obce: Bělá pod Pradědem, Jeseník, Česká Ves, Písečná, Hradec-Nová Ves a Mikulovice

Řeka Staříč - ČHP: 2-04-04-082 je významný vodohospodářský tok. Řeka pramení na JV, 1 km od Ramzové na svazích Smrku ve výšce 1075 m n.m.., ústí zleva do Bělé v Jeseníku ve 420 m n.m.(po soutok s Ramzovským potokem je nazýván jako Jesenný potok). Plocha povodí je 53,3 km2, délka toku 14,6 km, prům roční průtok u ústí 0,91 m3.s-1. Významnějším pravostranným přítokem je Vápenný potok. Nejvýznamnějším přítokem je však Ramzovský potok pramenící pod sedlem mezi Mračnou a Černavou ve výši 975 m.
Hydrologická stanice Lipová-lázně (vč. 1964-).
Řeka Staříč ohrožuje přímo obce: Lipová-lázně a Jeseník

Řeka Vidnavka (Widna v Polsku) - ČHP: 2-04-04-042 je významný vodohospodářský tok. Řeka pramení na J svazích Studničního vrchu ve výšce okolo 880 m n.m. Tok směřuje nejdříve JZ směrem, již po dvou kilometrech se stáčí na SZ a v obci Vápenná pak definitivně na sever. Ve Velké Kraši se stáčí na východ a ve Vidnavě opět sleduje severní směr a protíná státní hranici ČR-Polsko u Vidnavy v 221,0 m n.m. Plocha povodí je 158,34 km2, délka toku 26,0 km, prům roční průtok u státní hranice je 1,81 m3.s-1. Nejvýznamnější přítoky jsou pravostranné Černý potok a Vápenský potok a levostranné pak Skorošický potok, Stříbrný potok, Polka (Ztracený potok) a Obloučník.
Hydrologická stanice Vidnava (vč. 1909-).
Řeka Vidnavka ohrožuje přímo obce: Vápenná, Žulová, Velká Kraš, Vidnava. Přítoky Vidavky pak ohrožují: Skorošice

Černý potok - ČHP: 2-04-04-048 je významný vodohospodářský tok. Potok pramení východně od Žulové ve výšce 415 m n.m., ústí zprava do Vidnavky ve Velké Kraši v 243,0 m n.m. Plocha povodí je 62,5 km2, délka toku 13,7 km, průměrný průtok u ústí 0,55 m3.s-1.
Hydrologická stanice Velká Kraš (lg. 1964-).
Černý potok ohrožuje přímo obce: Černá Voda, Stará Červená Voda

Zlatý potok - ČHP: 2-04-02-020 je významný vodohospodářský tok. Potok pramení na východní straně Příčné hory a pod Heřmanovickým sedlem ve výšce 668 m n.m., protíná státní hranice ČR-Polsko u Zlatých hor v 379 m n.m. Plocha povodí Zlatého potoka se Zámeckým, Černým a Skřivánkovským potokem je 24,9 km2, délka toku 8,9 km, v Polsku 17 km. V Polsku vtéká do Prudniku (Prudnik: délka 40 km, plocha povodí 214 km2), s ním do Osoblahy a ta do Odry. Průměrný průtok u státní hranice 0,32 m3.s-1.
Zlatý potok ohrožuje přímo obec: Zlaté Hory

Olešnice – ČHP: 2-04-02-092 - pramení na jihu Horního Údolí mezi Zeleným vrchem a Bleskovcem ve výšce 785 m n.m., ústí zprava do Bělé u Mikulovi v 309 m n.m. Má délku 14 km a s jediným pravobřežním polským přítokem má plochu povodí 37,8 km2. Průměrný průtok u ústí je 0,47 m3.s-1.

Javorná – ČHP: 2-04-02-093 - pramení na sever od Rejvízu, má délku toku 6 km a plochu povodí s Ondřejovickým potokem 11,68 km2. Oba potoky vtékají do Olešnice a ta do Bělé.

Javornický potok – ČHP: 2-04-02-013 - pramení na svazích Travné ve výšce 580 m n.m., protíná státní hranice s Polskem ve výšce 243 m n.m.. Plocha povodí je 18,8 km2, délka toku 10,6 km. Průměrný průtok u státní hranice je 0,22 m3.s-1.

 

N-leté průtoky na vybraných profilech

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Bělá

Místo profiluPlocha povodíN-leté průtoky [m3/s]
[km2]125102050100
Nad Staříčem 118,30 15,9 27,3 48,3 68,6 93,6 133 170
Pod Staříčem 171,62 22,1 36,4 61,6 85,6 114 159 199
Nad Chebzím 201,21 26,2 42,7 71,6 99,1 131 181 226
Nad Olešnicí 229,92 29,6 48,2 80,2 110 145 200 248
Pod Olešnicí 268,24 33,4 54,0 89,3 122 160 219 271

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Staříč

Místo profiluPlocha povodíN-leté průtoky [m3/s]
[km2]125102050100
Pod Ramzovským potokem 27,75 4,04 6,78 11,6 16,3 21,8 30,6 38,5
Lipová-lázně 34,00 4,49 7,08 11,9 16,7 22,5 32,0 40,7
ústí 53,32 5,99 9,89 16,7 23,2 30,8 42,8 53,5

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Vidnavka

Místo profiluPlocha povodíN-leté průtoky [m3/s]
[km2]125102050100
nad Polkou 21,59 3,79 6,36 11,5 16,6 23,4 34,6 48,1
nad Stříbrným p. 34,26 5,61 9,25 16,4 23,9 33,2 48,9 63,8
pod Skorošickým p. 58,62 8,58 13,6 23,7 33,9 46,9 68,8 89,4
nad Černým p. 85,67 11,5 18,0 31,9 44,5 65,8 89,9 117
Vidnava B 153,11 17,4 29,7 52 73,7 99,7 144 179
státní hranice 158,34 18,4 28,5 48,3 69,1 95,2 139 180

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Račí potok

Místo profiluN-leté průtoky [m3/s]
125102050100
PF2 - nad Červeným potokem 6,5 - 23,0 32,0 41,0 54,0 65,0
PF1 - na státní hranici 3,8 - 13,5 18,8 24,1 31,7 38,2

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Vojtovický potok

Místo profiluN-leté průtoky [m3/s]
125102050100
PF2 – km 4,5 Vojtovického potoka 6,0 - 17,0 24,0 33,0 48,0 62,0
PF1 – km 2,0 Vojtovického potoka 6,0 - 19,0 28,0 39,0 57,0 72,0

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Červený potok

Místo profiluN-leté průtoky [m3/s]
125102050100
nad soutokem s Mariánským p. (ř.km 9,488) 2,7 4,5 7,9 11,2 15,2 21,5 27,3
nad soutokem  s Červeným p. (ř.km 3,000) 4,5 7,6 13,3 18,8 25,4 35,9 45,4
nad soutokem  s Vidnávkou (ř.km 0,000) 8,2 13,8 23,7 33,4 45,0 63,3 79,9

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Pro varování a včasnou ochranu na území SO ORP Jeseník slouží následující hlásné profily:
Na území SO ORP Jeseník se nachází jeden hlásný profil kat. A v obci Mikulovice a jeden kategorie B ve městě Vidnava.

Stupně povodňové aktivity - hlásné profily kat. A směrodatné pro území SO ORP Jeseník

Hlásný profil I. SPA II. SPA III. SPA
Aktuální stav
Evidenční list
Mapa
Mikulovice (Bělá) 200 230 250

 

Stupně povodňové aktivity - hlásné profily kat. B směrodatné pro území SO ORP Jeseník

Hlásný profil I. SPA II. SPA III. SPA
Aktuální stav
Evidenční list
Mapa
Vidnava (Vidnávka) 160 200 240
Hlásné profily kategorie C jsou součástí povodňových plánů jednotlivých obcí. Na území správního obvodu ORP Jeseník je stanoveno 14 hlásných profilů kategorie C s automatizovaným přenosem dat, které jsou potenciálně využitelné při řízení povodňové ochrany. Jedná se o hlásné profily:

Stupně povodňové aktivity - hlásné profily kat. C s automatickým přenosem dat

Hlásný profil I. SPA II. SPA III. SPA
Aktuální stav
Evidenční list
Mapa
Bělá pod Pradědem - Drátovna (Černý potok) 80 120 180
Bělá pod Pradědem - Drátovna (Červenohorský potok) 80 120 180
Bělá pod Pradědem - Koliba (Bělá) 80 120 180
Černá Voda (Černý potok) 120 150 180
Česká Ves (Bělá) - H1 170 210 240
Jeseník (Bělá) 100 130 160
Lipová-Lázně (Staříč) C15 150 170 190
Písečná u Jeseníka (Bělá) 110 160 210
Skorošice (Skorošický potok) 70 90 110
Stará Červená Voda (Červený potok) 30 40 50
Vápenná-Polka (Ztracený potok) 60 90 120
Vápenná (Vidnávka) 90 120 160
Velká Kraš (Černý potok) 170 210 260
Žulová-Žlíbek (Vidnavka) 90 120 140

 

Na území správního obvodu ORP Jeseník je dále stanoveno 9 hlásných profilů kategorie C bez přenosu dat. Jedná se o hlásné profily:

Stupně povodňové aktivity - hlásné profily kat. C bez přenosu dat

Hlásný profil I. SPA II. SPA III. SPA
Evidenční list
Mapa
Bělá pod Pradědem - vodočet 1 (Bělá) 120 160 200
Bělá pod Pradědem - vodočet 2 (Bělá) 120 160 200
Česká Ves (Bělá) - vodočet 110 150 180
Jeseník (Kalvodka) 33 48 63
Jeseník (Vrchovištní potok) 55 80 100
Lipová-lázně (Staříč) 100 120 140
Žulová (Stříbrný potok) 60 90 110
Žulová (Stříbrný potok - ČHMÚ) 110 130 150
Žulová - soutok (Vidnávka) 90 120 140

Hlásné profily na území SO ORP Jeseník. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.