Analýza časových možností

Pro vodní toky na území SO ORP Králíky nejsou stanoveny orientační postupové doby povodňových průtoků. Aktuální časové možnosti závisí na retenčních schopnostech výše uvedených poldrů a aktuální výšce hladiny v nádržích. Pro transformační účinek nádrže na snížení povodňového průtoku v dolním úseku toku je rozhodující poměrná velikost volného ochranného objemu nádrže k objemu povodňové vlny nad neškodným průtokem v korytě pod nádrží, kapacita a technický stav manipulačních uzávěrů nádrže a správné řízení a provádění manipulací. Určitý ochranný účinek má sice v podstatě každá vodní nádrž, tj. i bez vyčleněného ochranného (retenčního) prostoru, ale její význam pro snížení povodňového průtoku je nepatrný a nejvýše pouze místního významu.

Odhad tendence vývoje další povodňové situace, vycházející mimo jiné ze skutečného stavu nasycení půdy a nepříznivé předpovědi (vydatné srážky na více následujících dnů), je nejdůležitějším předpokladem pro včasné vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Včasné znamená dříve, než hladina směrodatné hodnoty skutečně dosáhne. Z tohoto důvodu je doslova životně důležitá předpovědní služba zajišťovaná ČHMÚ ve spolupráci s vodohospodářským dispečinkem Povodí Moravy, s. p. a Povodí Labe, státní podnik.

Orientační postupové doby povodňových průtoků